Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5075
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇiftçioğlu, Başak Aydem-
dc.contributor.authorAnbar, Deniz-
dc.date.accessioned2020-01-06T05:46:41Z-
dc.date.available2020-01-06T05:46:41Z-
dc.date.issued2019-05-23-
dc.identifier.citationAnbar, D. (2019). Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ile işveren markası arasındaki ilişkinin incelenmesi ve bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5075-
dc.description.abstractBu çalışmanın temel amacı, işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ile işveren markası algısı arasında bir ilişki olduğu hipotezini doğrulamaktır. Bu kapsamda, Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinin üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyan öğrenciler çalışmanın ana kütlesini oluşturmuştur. Veriler 869 kişiden oluşan bir örneklemden anket yoluyla toplanmış ve verilerin analizinde frekans, t-testi, ANOVA ve regresyon yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları genel olarak öğrencilerin hem kurumsal sosyal sorumluluk algı düzeylerinin hem de işveren markası algı düzeylerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Demografik değişkenlere göre öğrencilerin işveren markası algı düzeyleri arasında bir farklılık olup olmadığı incelenmiş ve yaş, cinsiyet, bölüm, sınıf, iş tecrübesi, mezuniyet sonrası çalışılmak istenen sektör ve ailenin ortalama gelir düzeyi değişkenlerine göre öğrencilerin algı düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Regresyon analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin kurumsal sosyal sorumluluk algı düzeylerinin işveren markası algı düzeyleri üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe main purpose of this study is to verify the hypothesis that there is a relationship between the corporate social responsibility activities of the enterprises and the perception of employer brand. In this context, the students studying in the third and fourth classes of the Bursa Uludağ University Faculty of Economics and Administrative Sciences constituted the universe of the study. Data were collected from a sample of 869 students by using questionnaire and descriptive statistics, t-test, ANOVA and regression methods were used for data analysis. The findings of the study showed that both the levels of corporate social responsibility perception and the level of employer brand perception were high in general. It was examined whether there is a difference between the employer brand perception levels of the students in terms of the demographic factors. According to age, gender, department, class, work experience, the sector and the average income level of family, it was observed that there were significant differences between the perception levels of the students. According to the results obtained from the regression analysis, it was concluded that the corporate social responsibility perception levels of students had a significant and positive effect on the employer brand perception.en_US
dc.format.extentXII, 135 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKurumsal sosyal sorumluluktr_TR
dc.subjectCorporate social responsibilityen_US
dc.subjectİşveren markasıtr_TR
dc.subjectİşveren çekiciliğitr_TR
dc.subjectDemografik özelliklertr_TR
dc.subjectEmployer branden_US
dc.subjectEmployer attractivenessen_US
dc.subjectDemographic factorsen_US
dc.titleKurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ile işveren markası arasındaki ilişkinin incelenmesi ve bir uygulamatr_TR
dc.title.alternativeEvaluation of relationship between corporate social responsibility activities and employer brand and an applicationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DENİZ ANBAR.pdf2.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons