Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5050
Title: Sıçanlarda testis iskemi/reperfüzyon hasarında nitrik oksit (l-arjinin) ve fosfodiesteraz tip 5 inhibitörünün (tadalafil) etkisi
Other Titles: The effect of nitric oxide (l-arginine) and the phosphodiesterase TYPE 5 inhibitor (tadalafil) in rats' testis ıschemia/reperfusion injury
Authors: Kılıçarslan, Hakan
Özmerdiven, Çağdaş Gökhun
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
Keywords: Testis
L-arjinin
İskemi/reperfüzyon hasarı
Tadalafil
L-arginine
Ischemia/reperfusion injury
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özmerdiven, Ç. G. (2015). Sıçanlarda testis iskemi/reperfüzyon hasarında nitrik oksit (l-arjinin) ve fosfodiesteraz tip 5 inhibitörünün (tadalafil) etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda testis torsiyonundan sonra oluşan iskemi/reperfüzyon hasarını önlemede NO prekürsörü L-arjinin ve fosfodiesteraz 5 inhibitörü tadalafilin etkisini sıçan modelinde incelemeyi amaçladık. Kırk adet erkek Sprague Dawley cinsi sıçan randomize bir şekilde 5 gruba ayrıldı. Çalışmaya alınan 40 sıçanın 8'i kontrol grubu, geri kalan 32 tanesi ise çalışma gruplarını oluşturdu. Kontrol grubunda yer alan sıçanlara torsiyon işlemi uygulanmadan testisleri alındı. Çalışma grubundaki sıçanların sol testisinde torsiyon oluşturulduktan sonra, 3 saatlik iskemi oluşturuldu. İkinci gruba ilaç uygulanmadı, 3. gruba detorsiyondan 30 dakika önce intraperitoneal L-arjinin, 4. gruba detorsiyondan 30 dakika önce intraperitoneal tadalafil ve 5. gruba detorsiyondan 30 dakika önce hem tadalafil hem de L-arginin birlikte intraperitoneal olarak verildi. Ardından sol testise detorsiyon uygulanarak, 4 saat reperfüzyon için beklenildi. Yedinci saatin sonunda biyokimyasal ve histopatolojik inceleme için bilateral orşiektomi uygulandı. Biyokimyasal olarak dokuda lipid peroksidasyon (LPx) ve glutatyon (GSH) düzeyleri incelendi. Gruplar kendi aralarında ve kontrol grubuyla karşılaştırıldı. LPx düzeylerine göre incelendiğinde; ipsilateral testiste 2. grubun sonuçları, kontrol ve ilaç verilen gruplardan anlamlı olarak yüksek izlendi. İlaç verilen gruplar arasında anlamlı fark izlenmedi. Kontrol grubu ile 4. ve 5. grup arasından anlamlı fark izlendi. Karşı testis incelendiğinde 2. grubun sonuçları kontrol ve ilaç verilen gruplardan anlamlı olarak yüksek izlendi. Üçüncü ve 4. grup arasında anlamlı fark saptanmazken, 4. grubun sonuçları kontrol ve 5. grubun sonuçlarından anlamlı olarak farklıydı. GSH düzeylerine göre incelendiğinde; ipsilateral testiste 2. grubun sonuçları kontrol ve 5. grubun sonuçlarından anlamlı olarak farklı iken, diğer ikili karşılaştırmalarda anlamlı fark izlenmedi. Karşı testiste ise, 5. grubun sonuçları kontrol ve diğer gruplardan anlamlı olarak yüksek bulundu. 2. ve 4. grup arasında anlamlı fark izlenirken, diğer ikili karşılaştırmalarda anlamlı fark izlenmedi. Histopatolojik olarak incelendiğinde; ipsilateral testiste Johnsen skoruna bakıldığında, kontrol grubunun sonuçları diğer gruplardan anlamlı olarak yüksek olduğu gözlenirken, 2. grubun sonuçlarının ise diğer gruplardan anlamlı olarak düşük olduğu izlendi. Üçüncü ve 4. grup arasında anlamlı fark izlenmezken, 5. grubun sonuçları 3. ve 4. grubun sonuçlarından anlamlı olarak farklı bulundu. Işık mikroskobu ile yapılan incelemede İkinci grupta yüksek oranda nekroz izlenmiştir. İkinci, 3. ve 4. gruplarda yüksek oranda ödem ve konjesyon izlenmesine rağmen, 5. grupta daha az izlenmiştir. Karşı testiste Johnsen skoruna bakıldığında, kontrol grubunun sonuçları diğer gruplardan anlamlı olarak yüksek ve 2. grubunun sonuçları diğer gruplardan anlamlı olarak düşük olduğu görüldü. Beşinci grup ile 4. grup arasında anlamlı fark izlenmesine rağmen 3. ve 5. grup arasında anlamlı fark izlenmedi. Karşı testiste ışık mikroskobu ile yapılan incelemede 2. grupta yüksek oranda nekroz izlendi. Üçüncü, 4. ve 5. gruplarda benzer oranda ödem ve konjesyon izlendi. Sonuç olarak; L-arjinin, tadalafil ve her ikisinin kombine kullanımının, hem torsiyone testiste hem de karşı testiste iskemi/reperfüzyon hasarına karşı koruyucu etkisi olduğu görülmektedir.
In our study, we aimed to examine the effect of NO precursor, L-arginine and the phosphodiesterase type 5 inhibitor, tadalafil in the prevention of ischemia reperfusion injury after testis torsion in rats. A total of 40 adult, male Sprague Dawley rats were divided into 5 groups randomly. Of these 40 rats, 8 consisted the control group and the remaining 32 consisted the study groups. Rats in control group were performed bilateral orchiectomy without torsion. In study groups left testis of rats underwent three hours of torsion. No drug was applied in the 2nd group, L-arginine was injected intraperitoneally 30 minutes before the detorsion in the 3th group, tadalafil was injected intraperitoneally 30 minutes before the detorsion in the 4th group, L-arginine and tadalafil were injected together introperitoneally 30 minutes before the detorsion in the 5th group. Then left testis was untwisted for four hours of reperfusion. At the end of 7th hour bilateral testes were removed for histological and biochemical examination. For biochemical examination, lipid peroxidation (LPx) and glutathione (GSH) activities were examined in testicular tissue. Groups were compared with each other and with the control group. When analyzed according to the LPx level; the results of the second group in ipsilateral testis was observed to be significantly higher than the control and drug treated groups. Among the drug treated groups significant difference was not observed. Control group's results were significantly different than the 4th and 5th group's results. When the contralateral testis was examined, the results of the 2nd group were significantly higher than the control group and drug treating groups. No significant difference between 3rd and 4th groups was seen. The result of the 4th group was significantly different than result of the control and the 5th group. When analyzed according to GSH levels, in the ipsilateral testis the results of the 2nd group were significantly different from the results of the control group and the 5th group. Significant difference was not observed in other binary comparisons. The results of the 5th group were significantly higher than other groups in the contralateral testis. Significant difference was observed between the 2nd and 4th groups and no significant difference was observed in other binary comparisons. When examined histopathologically in ipsilateral testis, Johnsen's score of the control group was significantly higher than the other groups and Johnsen's score of the 2nd group was significantly lower than the other groups. No significant difference was seen between Johnsen's score of the 3rd and 4th groups, Johnsen's score of the 5th group was significantly different from Johnsen's score of the 3rd and 4th groups. High rate of necrosis was observed in the 2nd group. High rate of congestion and edema was observed in 3rd and 4th group, but less in 5th group. In contralateral testis, Johnsen's score of the control group was significantly higher than other groups and Johnsen's score of the 2nd group was significantly lower than other groups. No significant difference between the 3rd and 5th groups was seen. Johnsen's score of the 4th group was significantly different than Johnsen's score of the 5th group. In contralateral testis necrosis was seen highly in the 2nd group. Edema and congestion was seen similar rate in the 3rd, 4th and 5th groups. As a result; L-arginine, tadalafil and combined used of both were protective against the effect of ischemia/reperfusion injury in ipsilateral and contralateral testis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5050
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
377054.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons