Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5046
Title: Çocuklarda anorektal manometri uygulamaları
Other Titles: Anorectal manometry applications in children
Authors: Kırıştıoğlu, İrfan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.
Keywords: Anorektum
Manometri
Çocuk sağlığı ve hastalıkları
Child health and diseases
Manometry
Issue Date: 1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kırıştıoğlu, İ. (1994). Çocuklarda anorektal manometri uygulamaları. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kliniğimiz, anorektal manometri laboratuvarında aralık 1992-Oeak 1994 tarihleri arasında Kr.konstipasyon, enkoprezls, öpere Hirschsprung ve anal atrezi ameliyatı geçirmiş olgular gözden geçirildi. Bu amaçla, 4 grupta toplanan 77 hastaya yapılan 80 bilgisayarlı anal manometrik inceleme sonuçları retrpspektif olarak değerlendirildi. Birinci grupta kr.konstipasyonu olan 40 çocuk, ikinci grupta enkoprezisi olan 20 çocuk, üçüncü grupta Hirschsprung nedeni ile Duhamel operasyonu yapılan 10 çocuk ve dördüncü grupta anal atrezi sebebiyle cerrahi uygulanmış 7 çocuk incelemeye tab11 tutuldu. Bu hastalarda anal kanal istirahat basıncı, rektoanal Inhibitor refleks, volanter kontraksiyon basıncı, pull-trough basıncı, internal anal sfinkter rölaksasyon amplltüdü, rektal distansiyon hacmi ve vektör volümetrik analizleryapıldı. Toplam 58 hastada rektoanal Inhibitor refleks alındı. Geri kalan Duhamel operasyondu 10, öpere yüksekte anal atrezlll 2, Kr.konstlpasyon ve enkoprezls- 11 7 hastada olmak üzere toplam 19 hastada bu refleks alınmadı. Manometrisi Hirschsprung' la uyumlu 7 hastadan 4' ünde agangHonozls saptandı. B1r hastada yanlış pozitif sonuç alındı. Anal kanal istirahat basıncı kr.konstlpasyonlu hastalarda (I. Grup) 42.5+19.2 mmHg, Enkoprezlsli hastalarda (II. Grup) 38.4+14.9 mmHg, Öpere Hirschsprunglu hastalarda (III. Grup) 26.4+16.4 mmHg ve öpere anal atrezili hastalarda (IV. Grup) 31.5+6.7 mmHg olarak bulundu. Bu sonuçlara göre I. Gruptaki anal kanal istirahat basıncı değerleri III. ve IV. Gruptaki değerlere göre anlamlı derecede yüksek bulundu (P<0.01), II. Gruptaki değerler ile arada istatistiksel fark saptanmadı (P>0.05). Diğer parametrelerde (pull-trough basıncı, Internal anal sfinkter rölaksasyon amplitüdü, vol anter kontraksion basıncı, maksimum basınç, maksimum basınç bölgesi uzunluğu) gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmadı (P>0.05). Anal kanal istirahat basıncı yüksek bulunan 8 hastaya genel anestezi altında manüel dilatasyon uygulandı. Bu çalışma dolayısıyla çocuk cerrahisi uygulamaları içerisinde bilgisayarlı anorektal manometrinin yeri tartışılmış ve endikasyonları vurgulanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5046
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040829.pdf
  Until 2099-12-31
9.58 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons