Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5037
Title: Karpal tünel sendromu tedavisinde ultrasonun yeri, klinik ve elektronörofizyolojik bulgulara etkisi
Other Titles: The role of ultrasound in the treatment of carpal tunnel syndrome, and its effect on clinical and electroneurophysiological findings
Authors: Öztaş, Özgür
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Karpal tünel sendromu
Ultrasonografi
Nörofizyoloji
Neurophysiology
Carpal tunnel syndrome
Ultrasonography
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztaş, Ö. (1995). Karpal tünel sendromu tedavisinde ultrasonun yeri, klinik ve elektronörofizyolojik bulgulara etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: KTS, median sinirin motor ve duyusal bozukluğu ile el ve kol ağrısının kombinasyonudur. Median sinirin karpal tünelden geçerken bası altında kalmasıyla meydana gelir (1-20). KTS'unda ultrasonun, elektronörofizyolojik ve klinik parametrelere olan etkisini araştırmak ve bu etkiyi plasebo ultrason uygulaması ile karşılaştırmak amacı ile bu çalışmayı planladık. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine ayaktan başvuran 18 hastaya (12 tanesi bilateral olmak üzere) anamnez, klinik muayene, laboratuvar incelemeleri ve radyolojik incelemeler sonrasında idiopatik KTS tanısı kondu. Her grupta 10 KTS olacak şekilde rastgele üç gruba ayrılan hastalardan; birinci gruba 1.5 W/cm2, ikinci gruba 0.8 W/cm2, üçüncü gruba 0.0 W/cm2 dozda plasebo ultrason, 5 dakika sürekli uygulama şeklinde yapıldı. Tüm hastalar klinik parametre olarak, V.A.S., semptom şiddeti ve gece uyandırma sayısı parametreleri ile, elektronörofizyolojik parametre olarak ise, Median sinir motor ileti hızı, motor distal latansı, duyusal ileti hızı ve duyusal distal latansına göre tedavi öncesi ve tedavi sonrası değerlendirildiler. Çalışma sonunda, her üç grupta da klinik parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı düzelme saptanırken, elektronörofizyolojik parametrelerde farklılık saptanamadı.48 Sonuç olarak: hem ultrason, hem de plasebo ultrason, klinik parametreler üzerinde analjezik etkisiyle ortaya çıktığım savunabileceğimiz belirgin bir düzelme sağlarken, aynı etkiyi geç dönemde tekrarladığımız elektronörofizyolojik incelemelerde gerçekleştiremediğini söyleyebiliriz. Bu konuyla ilgili olarak, daha erken dönemde olabilecek olası sinir iletisi değişikliklerini saptayabilmek veya bu etkinin olup olmayacağım söyleyebilmek için, ultrason tedavisi sonrası daha erken dönemde yapılacak olan elektronörofizyolojik incelemelerin bize ışık tutabileceğini ve KTS'u ile ilgili başka çalışmalara gereksinim olduğunu vurgulamak isteriz.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5037
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040406.pdf
  Until 2099-12-31
2.93 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons