Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5025
Title: Bursa yöresi süt sığırlarında ayak hastalıklarının insidansı üzerine gözlemler
Other Titles: Observations on incidence of the digital diseases in dairy cattle Bursa and surroundings region
Authors: Görgül, O. Sacit
Garda, Vedat
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Sığır
Insidans
Ayak hastalıkları
Catte
Digital diseases
Incidence
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Garda, V. (1995). Bursa yöresi süt sığırlarında ayak hastalıklarının insidansı üzerine gözlemler. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma Bursa yöresi süt sığırlarında ayak hastalıklarının insidansını belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Çalışmanın materyalini 01.10.1993-30.09.1994 tarihleri arasında Bursa yöresinde incelediğimiz 1798 adet süt sığırı oluşturdu. İncelenen tüm hayvanlar Saha-Klinik ve Mezbaha-Postmortem Bulgular olarak iki bölüm halinde değerlendirildi.Gerekl i durumlarda ayrıca radyolojik ve histopatolojik muayeneler yapıldı. Saha çalışmasında, %12 interdigital Fibroma, %10.5 Ulcus Solea (Kompl ikasyonlu), %9.6 Ulcus Solea (Kompl ikasyonsuz) ilk üç sırayı alırken, mezbaha çalışmasında %17 Ulcus Solea (Komplikasyonlu), %15 İnterdigital Fibroma ve %13 Panaritium olgusu ilk üç sırayı aldı. Saha çalışmasında ayak hastalığı yapan lezyonların %7.22'si ön ayaklarda, %92.78'i arka ayaklarda, mezbaha çalışmasında ise %3.4'ünün ön ayaklarda ve %96.60'ının arka ayaklarda lokal ize olduğu belirlendi. Deformasyonlu tırnaklarda ayak hastalıklarının oranı sahada %83. 54, mezbahada %88 olarak bulundu. Sonuçta, Bursa yöresi süt sığırlarında ayak hastalıklarının insidansı %14.56 olarak saptanırken, ayak hastalıklarının çok önemli ekonomik kayıplara neden olduğu gözlendi.
This study was carried out to determine the incidence of digital diseases in dairy cattle in the city of Bursa and its surroundings region. The main material for this study are the 1798 dairy cattle that were observed during 01.10.1993 and 30.09.1994 in Bursa. The observed animals were evaluated in two groups as Area-Clinical data and Slaughter House - Postmortem data. When necessary radiological and histopathological examinations were performed. The first three diseases that were observed in the Area study were Interdigital Fibroma with 12%, Ulcus Solea (Compli cated) with 10.5% and Ulcus Solea (Non-Complicated) with 9.6%, whereas in the Slaughter house study the first three were Ulcus Solea (Complicated) with 17%, Interdigital Fibroma with 15% and Panaritium Case with 13%. It was determined that 7.22% of the lesions causing digital diseases are lokalized in the front limb and 92.78% of them are localized in the hind limbs in the Area studies, whereas 3.4% of them are localized in the front limbs and 96.60% of them are in the hind limbs in the Slaughter Chouse study^.The percent of digital diseases in the deformed hoof are observed to be 83.54% in the Area studies and 88% in the Slaughter house study. As a result, the incidence of digital diseases in the City of Bursa and its surroundings region are determined to be 14.56%, very important economical losses were observed there fore of the digital diseases.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5025
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040426.pdf
  Until 2099-12-31
7.72 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons