Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5015
Title: Yoğun ve ekolojik besi uygulanan kıvırcık ve merinos erkek kuzuların besi performansı, kesim ve karkas özelliklerinin belirlenmesi
Other Titles: Fattening performance, slaughter and carcass characteristics of kivircik and merino male lambs in intensive and ecological fattening systems
Authors: Ak, İbrahim
Soysal, Deniz
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Ekolojik kuzu besisi
Besi performansı
Karkas
Ağır metal
Parazit
Ecologic lamb fattening
Fattening performance
Carcass
Heavy metal
Parasite
Issue Date: 25-Jan-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Soysal, D. (2007). Yoğun ve ekolojik besi uygulanan kıvırcık ve merinos erkek kuzuların besi performansı, kesim ve karkas özelliklerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, Kıvırcık ve Karacabey Merinosu erkek kuzuları yoğun ve ekolojik şartlarda beslemenin, kuzuların besi performansı, kesim ve karkas özellikleri ile et kalitesi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Çalışma, 7 haftalık yaşta sütten kesilmiş, her biri 12 baş erkek kuzu içeren 4 grupta (24 Kıvırcık, 24 Merinos) yürütülmüştür. Yoğun besi uygulanan gruplar kapalı ortamda yoğun yemlerle, ekolojik besi uygulanan gruplara ise ekolojik hayvancılık ilkelerine uygun barınma koşullarında meraya dayalı olarak beslenmişler ve ekolojik yoğun yemlerle desteklenmişlerdir. Besi sonu ortalama canlı ağırlığı 35 kg’a ulaşan gruplarda besiye son verilmiş ve her gruptan 6 kuzunun karkas özellikleri belirlenmiştir. Çalışmada besi hedefine ulaşma süreleri bakımından grup ortalamaları arasındaki farklılıklar önemli bulunmuş olup (P<0.01), Merinoslar Kıvırcıklardan, yoğun beslenenlerde ekolojik beslenenlerden daha kısa sürede besi sonu ağırlığına ulaşmışlardır. Besi süresince grupların günlük ortalama canlı ağırlık artışları sırasıyla: Kıvırcık-Yoğun 228 ± 15.8 g, Merinos-Yoğun 253 ± 26.8 g, Kıvırcık-Ekolojik 174 ± 5.4 g, Merinos-Ekolojik 177 ± 18.1 g olarak gerçekleşmiş, yoğun besi uygulananlar ile ekolojik besi uygulananlar arasındaki farklılık önemli bulunmuştur (P<0.05). Kesim yapılan kuzularda Musculus Longissimus Dorsi (MLD) alanı yoğun beslenen gruplarda ekolojik beslenenlerden, Merinoslarda ise Kıvırcıklardan daha yüksek bulunmuştur (P<0.05). Yoğun besi uygulanan gruplarda iç yağ miktarı ve kabuk yağı kalınlığının daha yüksek olduğu saptanmıştır (P<0.05). Kuzuların etlerinde Pb, Hg ve Cd ağır metal kalıntısına rastlanılmamıştır. Kuzuların kan plazma kolesterol, trigliserid ve lipoprotein (LDL,HDL,VLDL) düzeyleri bakımından en düşük değerler Kıvırcık Ekolojik grubunda, en yüksek değerler ise Merinos Yoğun grubunda belirlenmiş, ancak değerler arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. İç ve dış parazit mücadelesi yapılmayan tüm gruplarda önemli düzeyde verim kaybına neden olmayacak miktarda parazitolojik bulgulara rastlanmıştır.
This study was carried out to determine the effects of growth performance, slaughter characteristics, carcass characteristics and meat quality of Kıvırcık and Karacabey Merino male lambs in intensive and ecological fattening systems. Male lambs which were weaned at 7th week, were used in 4 groups (24 Kıvırcık, 24 Karacabey Merino) each consisted of 12 lambs. The Intensive groups were fed with convantional feeds and the ecologic groups were fed, as required by organic regulations, with ecologic produced feed stuffs and grazed on pasture. Fattening goal was 35 kg liveweight and after fattening, 6 lambs from each group were slaughtered to study carcass caracteristics. Fattening periods to reach fattening goal were significantly different (P<0.01). Merino lambs reached to fattening goal earlier than Kıvırcık and intensive groups reached earlier than ecologic groups. Daily liveweight gains during fattening periods were determined as Kıvırcık-Intensive 228 ± 15.8 g, Merino-Intensive 253 ± 26.8 g, Kıvırcık-Ecologic 174 ± 5.4 g, Merino-Ecologic 177 ± 18.1 g and the differences between ecologic and intensive groups were found significant (P<0.05). Musculus Longissimus Dorsi (MLD) areas of intensive groups were higher than ecologic groups and Merino groups were higher than Kıvırcık groups P<0.05). The amount of İnternal fat and fat thickness of intensive fattening groups were found higher (P<0.05). No Pb, Hg and Cd heavy metal residues were found on meats. Total plasma cholesterol, trigliserid and lipoprotein (HDL, LDL, VLDL) levels of groups were also established. The lowest levels were determined in Kıvırcık Ecologic group and the highest levels were determineg in Merino İntensive group, but the differences between groups were not significant. Internal and external parasite levels of groups were determined very low to cause weight loss.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5015
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202223.pdf6.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons