Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5013
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzgenç, Zeynep-
dc.contributor.authorMohammed, Bashdar Abdullah Mohammed-
dc.date.accessioned2020-01-03T10:13:31Z-
dc.date.available2020-01-03T10:13:31Z-
dc.date.issued2019-06-20-
dc.identifier.citationMohammed, B. A. M. (2019). Milletlerarası ticarî tahkimde uyuşmazlıkların çözüm aracı olarak elektronik ticarî tahkim. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5013-
dc.description.abstractGeleneksel tahkim milletlerarası ticari uyuşmazlıkların çözümünde yaygın olarak kullanılan bir çözüm yöntemidir. Elektronik tahkim, geleneksel tahkimin tüm özelliklerine sahip olan, ancak elektronik ortamda gerçekleşen tahkimdir. Geleneksel tahkimin, elektronik ticaretin gereklerine uygun gelişmeyi sağlayamadığı da aşikârdır. İşte bu durum karşısında, milletlerarası ticarî faaliyetlerden özellikle elektronik ortamda cereyan eden ticarî faaliyetlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların “elektronik tahkim” yoluyla çözülmesi artık sıkça gündeme gelmektedir. Elektronik tahkim, elektronik ticaretin gelişmesi ile paralel olarak gelişmiş ve yaygınlaşmıştır. Bu bağlamda, yüksek lisans tez çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. ilk bölümde; tahkime iliGkin genel bilgiler içermektedir ve elektronik tahkime giriş niteliği taşımaktadır. ikinci bölümde ise, milletlerarası elektronik ticarî tahkimde kanunlar ihtilâfı meseleleri üzerinde duracağız. Üçüncü bölümde de elektronik tahkimde, tahkim talebinden karar verilme ve uygulama sürecine kadar değineceğiz. Bu çalışmada bu konuların ortaya çıkardığı sorunlar ve öneriler incelenerek çalışmaya son verilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractTraditional arbitration is widely used as a solution for international commercial disputes. Electronic arbitration is the arbitration that takes all the features of traditional arbitration but takes place in an electronic environment. It is evident that traditional arbitration has not provided for appropriate developments suitable to the requirements of electronic commerce. As a result of this situation, the solving of disputes arising from international commercial activities, especially in the electronic environment, by using electronic arbitration is frequently discussed. Electronic arbitration has developed and expanded in parallel with the development of electronic commerce. In this context, our thesis study consists of three parts. In the first part; it contains general information on arbitration with an introduction to electronic arbitration. In the second part, we focus on issues of conflict of laws in international electronic commercial arbitration. In the third section, we touch on the arbitration process in electronic arbitration also the decision-making and implementation process. In this study, the problems and suggestions of these issues were examined and the study was finalized.en_US
dc.format.extentXVI, 144 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectTahkimtr_TR
dc.subjectArbitrationen_US
dc.subjectİnternettr_TR
dc.subjectUyuşmazlıktr_TR
dc.subjectElektronik tahkimtr_TR
dc.subjectÇözümtr_TR
dc.subjectElektronik hakem kararıtr_TR
dc.subjectInterneten_US
dc.subjectOnline arbitrationen_US
dc.subjectDispute resolutionen_US
dc.subjectOnline arbitral awardsen_US
dc.titleMilletlerarası ticarî tahkimde uyuşmazlıkların çözüm aracı olarak elektronik ticarî tahkimtr_TR
dc.title.alternativeElectronic commercial arbitration as a tool for the settlement of disputes in international commercial arbitrationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bashdar abdullah mohammed_mohammed_tez.pdf1.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons