Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5001
Title: KOAH'lı hastalarda pnömokok aşısının alt solunum yolu enfeksiyonundan korumadaki etkinliği ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisi
Other Titles: Effectiveness of pneumococcal vaccine on protection from lower respiratory tract infections and effect on quality of life in COPT patients
Authors: Uzaslan, Esra
Yılmaz, Dilber
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: KOAH
Pnömokok aşısı
Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi
COPD
Pneumococcal vaccine
Health related quality of life
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, D. (2010). KOAH'lı hastalarda pnömokok aşısının alt solunum yolu enfeksiyonundan korumadaki etkinliği ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tamamen geri dönüsümlü olmayan hava yolu kısıtlaması ile karakterize bir hastalıktır. Alevlenmeler KOAH'lılarda solunum fonksiyonlarında hızlı azalmaya yol açabileceğinden hastalığın ilerlemesinde rol oynar. Tekrarlayan alevlenmeler yasam kalitesinde bozulmaya, solunum yetmezliği ile birlikte olduklarında ise erken mortaliteye yol açabilmektedir. Böylece alevlenmelerin önemini daha da arttırmaktadır. KOAH alevlenmelerinin %70- 80'nin solunumsal enfeksiyonlar nedeni ile olustuğu tahmin edilmektedir. Arastırmamızda KOAH'lı hastalarda pnömokok asısının KOAH alevlenme, KOAH nedeni ile hastaneye yatıs sayısı ve süresi, KOAH nedeni ile acil servise basvuru ve KOAH nedeni ile antibiyotik kullanımına olan etkisini incelemeyi ve plasebo grubu ile karsılastırmayı amaçladık. Buna ek olarak pnömokok asısının KOAH'lı hastalarda sağlıkla iliskili yasam kalitesine olan etkilerini yasam kalitesi anketlerini kullanarak incelemeyi amaçladık. Arastırma popülasyonu; pnömokok asısı ile asılanan 116 KOAH'lı hastanın olusturduğu çalısma grubu ve serum fizyolojik ile asılanan 28 KOAH'lı hastanın olusturduğu kontrol grubundan olustu. Hastalara bazal geçisli dispne indeksi ve St George Respiratory Questionnaire (SGRQ) arastırmanın baslangıcında; geçisli dispne indeksi ve SGRQ 3.,12. ve 24. aylarda uygulanarak sağlıkla iliskili yasam kaliteleri takip edildi. Hastaların 3. 12. ve 24. ay kontrollerinde KOAH alevlenme, KOAH nedeni ile hastaneye yatıs sayısı ve yatıs süresi, KOAH nedeni ile acil servise basvuru ve KOAH nedeni ile asılanan KOAH'lılarda antibiyotik kullanımı olup olmadığı sorularak kayıt edildi. grubunda daha az olarak bulundu. Sadece 65 yas üstü hastalara bakıldığında bu bulgulara ek olarak 2. yılın sonunda KOAH nedeni ile hastaneye yatıs sayısı asılanan KOAH'lılarda daha az bulundu. FEV1<%40 ve 65 yas altı olan popülasyonda ise her iki grup arasında KOAH alevlenme, KOAH nedeni ile hastaneye basvuru, KOAH nedeni ile antibiyotik kullanımı veya acil servise basvuru açısından anlamlı farklılık saptanmadı. SGRQ skorlarına bakıldığında pnömokok asısı ile asılanan grupta 3., 12. ve 24. ayda anlamlı iyilesme saptanırken kontrol grubunda 3. ayda anlamlı kötülesme saptandı. Mahler dispne indekslerine bakıldığında ise pnömokok asısı ile asılanan grupta 3., 12. ve 24. aydaki geçisli dispne indekslerindeki yükselme anlamlı iken kontrol grubunda 3. ve 24. ayda anlamlı düsüs izlendi. Her iki grubun 3. 12. ve 24. ayda bakılan FEV1 düzeyleri arasında anlamlı farklılık yoktu. Her iki grubun iki yılın sonunda bakılan mortalite oranları arasında da anlamlı farklılık saptanmadı. Sonuç olarak KOAH'lı hastalarda pnömokok asısı KOAH alevlenme, KOAH nedeni ile antibiyotik kullanımı ve KOAH nedeni ile acil servise basvuru oranlarını azaltmaktadır. Ayrıca 65 yas üstü KOAH'lı hastalarda ek olarak KOAH nedeni ile hastaneye yatıs oranlarını da azaltmaktadır. Bu bulgulara ek olarak uzun vadede sağlıkla iliskili yasam kalitesi üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Ancak KOAH'lı hastalarda solunum fonksiyonlarındaki düsüse engel olamamakta ve mortalite oranlarını değistirmemektedir.
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a disease characterized by airflow obstruction that is not fully reversible. COPD exacerbations by causing rapid decline in pulmonary functions play role in the progression of disease. Repeated exacerbations can cause deterioration in quality of life and early mortality when is related to respiratory failure. In fact importance of exacerbation is increased. Seventy-eighty percent of COPD exacerbations are estimated to occur due to respiratory infections. We aimed to evaluate the effect of pneumococcal vaccination in COPD patients on exacerbation, hospitalization, duration of hospitalization, emergency service visits and antibiotic usage due to COPD and to compare the changes on these parameters with the placebo group. Additionally we aimed to evaluate the effects of pneumococcal vaccine on health related quality of life in COPD patients by using quality of life questionnaires. Study population included study group that was consisted of 116 COPD patients vaccinated by pneumococcal vaccine and control group that was consisted of 28 COPD patents vaccinated by serum physiologic. While basal dyspnea index and St George Respiratory Questionnaire (SGRQ) were applied at the beginning of the study, transitional dyspnea indexes and SGRQ again were applied at 3., 12., 24. months to patients for assessing the quality of life. Whether there were COPD exacerbation, hospitalization due to COPD and duration of hospitalization, emergency service visits due to COPD, antibiotic usage due to COPD was asked to patients and recorded. COPD exacarbations and antibiotic usage due to COPD at the end of first and second year were fewer in the study group compared to control group when all study population was evaluated. Emergency service admissions were fewer at each visit in the study group. When only ≥65 years old COPD patients were evaluated, additionally hospitalizations due to COPD were fewer in the study group. But in the population of <65 years old and FEV1<%40 there was no difference between two groups in terms of COPD exacerbation, hospitalization, antibiotic usage and emergency service admission due to COPD. In terms of health related quality of life; while progress in the 3., 12., and 24. month's SGRO scores were significantly better in the study group, deterioration in the 3. month's SGRQ score was significant in the control group. When Mahler dyspnea indexes were examined, progress in the 3., 12., 24. month's transitional dyspnea indexes were significant in the study group and deteriorations in the 3., 24. month's were significant in the control group. There was no significant difference between two groups in terms of FEV1 at 3., 12., 24. month. Also there was no difference in mortality rates between two groups at the end of second year. As a result, pneumococcal vaccinations reduce the COPD exacerbations, antibiotic usage due to COPD, emergency service admissions due to COPD; additionally hospitalizations rates of patient who is above 65 years old in COPD patients. In addition to these findings in long term there are some positive effects on health related quality of life in the COPD patients. But pneumococcal vaccination can not prevent the pulmonary function decline and does not change the mortality rates in COPD patients.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5001
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
387188.pdf505.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons