Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4993
Title: Boyahane atık sularının ileri oksidatif yöntemlerle dekolorizasyonu
Other Titles: Decolorisation of dyehouse effluent by advanced oxidative methods
Authors: Aniş, Pervin
Kurcan, Pınar
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Ozon
Atık su
Renk giderimi
Reaktif boyarmadde
KOİ
Ozone
Effluent
Decolorisation
Reactive dye
COD
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kurcan, P. (2006). Boyahane atık sularının ileri oksidatif yöntemlerle dekolorizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada boyahane atık sularındaki reaktif boyar maddelerin ileri oksidatif deklorizasyon yöntemlerinden ozonlama yöntemiyle renk giderimi üzerine yapılan çalışma ve varılan sonuçlar araştırılmıştır. İlk olarak, deneylerde kullanılacak boyama çözeltisi için ana kimyasallar olan alkalinin tayini ve boya hidroliz yöntemi (sıcaklık ve zaman) tayini için ön bir çalışma yapılmış ve bunların ışığında işlem yöntemi belirlenmiştir. Deneyler sırasında değişik yapılardaki boyarmaddeler ve kimyasallar kullanılarak farklı kombinasyonlar dekolorizasyon verimini nasıl etkilediği gözlenmiştir. Ulaşılan sonuçlar farklı ozonlama parametrelerinde ayrı ayrı incelenerek en uygun ozonlama yönteminin tayinine ulaşılmaya çalışılmıştır. Deneysel Çalışmaların Yürütülmesi sırasında kullanılan deney düzeneği ve izlenen deney programı neticesinde elde edilen veriler değerlendirilerek, ulaşılan sonuçlar aktarılmıştır. Oluşturulan atıksu saf oksijen beslemeli olarak ozonlama işlemlerine tabi tutulmuştur. Deneysel çalışmalarda, 30 dakikalık mg/l O3 dozajında ozon gazının atıksu ile teması neticesinde %80 ortalaması etrafında gezen renk giderim verimi elde edilmiştir. Atık suda ortalama %30 KOI giderim verimi gerçekleşmiş olup Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğince belirlenmiş deşarj standartlarına erişilmiştir. Ozon ile oksidasyon işlemlerinin söz konusu tekstil endüstrisi atıksularının artılabilirliğine olumlu katkıda bulunduğu bu çalışmayla ortaya konmaya çalışılmıştır.
In this study, the decolorisation of reactive dyeing effluents by a further oxidative process, ozonation, has been studied. Reactive dyes having four different structures were tested. Two different pre-hydrolysation procedures with three different alkalis were employed. Results indicated neglicible effect of a pre-hydrolysis step on decolorisation. On the other hand, the structure (chromophore group) seems to effect the decolorisation kinetics. The average colour removal rates were 30% after 30 min decolorisation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4993
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202265.pdf4.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons