Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4972
Title: Örgüt iklimi boyutlarına ilişkin bir alan araştırması
Other Titles: A field study about organizational climate dimensions
Authors: Güven, Sami
Derebey, Emrah İlker
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Bilim Dalı.
Keywords: Örgüt iklim
İşle ilgili iyi olma
Psikolojik iklim
İklim boyutları
Organizational cimate
Job related weil-being
Psychological climate
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Derebey, E. İ. (2006). Örgüt iklimi boyutlarına ilişkin bir alan araştırması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Örgüt iklimi sosyal psikoloji ve yönetim alanında doğmuş olan; (a) işgörenlerin örgüt hakkındaki kollektif algılamasını biçimlendiren ve özerklik, güven, dayanışma, destek, tanınma, yeniliklere açıklık, adalet gibi boyutları bulunan, (b) çalışanların birbirleri ile etkileşimlerinden meydana gelen, (c) örgütsel durumu yorumlamak için bir temel sunan, (d) örgüt kültürünün hüküm süren normlarım, değerlerini ve tutumlarını yansıtan, (e) Örgütsel davranış biçimlendirilmesinde etki kaynağı vazifesi gören ve örgütü diğer örgütlerden ayıran, örgütün oldukça değişmez/sürekli bir özelliğidir. Öznel olarak iyi olma (subjective well-being) durumu ise, insanların duygusal tepkilerini, bazı özel alanlardaki tatminlerini ve hayatının tümü ile ilgili tatminine ilişkin değerlendirmelerini içeren geniş bir olgular dizisini içermektedir. İşle ilgili iyi olma durumu ise, bu psikoloji alanının bir alt dalıdır. İşle ilgili iyi olma, iş tatmini, motivasyon, moral gibi olguların yanında düşük seviyede ruhsal şikayetleri de içermektedir. Bu çalışmanın amacı örgüt iklimi ve işe ilişkin iyi olma durumu arasındaki ilişkileri incelemektir. Bağımsız bir değişken olarak örgüt iklimi, işgörenlerin algılamalarını belirlemek için kullanılan sekiz boyut içeren "Genel Örgüt İklimi Ölçeği (ÖİÖ)" kullanılarak ölçülmüştür. İşe ilişkin iyi olma durumu ise "İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı Ölçeği (İİDİAÖ)" aracılığıyla ölçülmüştür. Veriler Bursa' da aynı sektörde faaliyette bulunan iki firmadan toplanılmıştır. Toplam 100 tane anket formu dağıtılmış, 20 tanesi çeşitli sebeplerle değerlendirmeye alınmadığından, kullanılabilir 80 anket formu elde edilmiştir. Anketlerin geri dönüş oram %80 olarak gerçekleşmiştir. Araştırma sonucunda işletmelerin yeniliğe açık olmasının ve işgörenleri yenilik/yaratıcılık konusunda desteklemesinin, yöneticilerin işgörenlerle ilgilenmesinin, yardım etmesinin ve onlara güven vermesinin, işgörenlerin mutlu ve aktif bir tablo çizmesinde etkili olduğu bulunmuştur. Zaman veya iş tamamlama baskısının ise işgörenlerin huzurlarının bozulmasına ve iş tatminin azalmasına neden olduğu ortaya çıkmıştır.
Organizational climate is a construct developed in social psychology and organizational management and is a relatively enduring characteristic of an organization which distinguishes it from other organizations: and (1) embodies members collective perceptions about their organization with respect to such dimensions as autonomy, trust, cohesiveness. support, recognition, innovation, and fairness; (b) is produced by member interaction; (c) serves as a basis for interpreting the situation; (d) reflects the prevalent norms values and attitudes of the organization's culture; (e) acts as a source of influence for shaping behavior. Subjective well-being contains a wide range set of facts including the evaluation of people related with the satisfaction of whole life, satisfaction in specific areas and people emotional reaction. Job related well-being is the subbranch of this psychology field. This also contains low-level psychological complains besides job related well-being, job satisfaction, motivation and moral facts. The aim of this is to study the relation between job related well-being and organizational climate. Organizational climate as an independent variable was measured using the "Organizational Climate Scale (OCS)" containg eight catagories assessing employee's perception. Job related well-being was measured by "Job Related Affective Weil-Being Scale (JAWS)". Data were collected from two organizations which activate in same field in Bursa. 100 questionnaires were distributed, because 20 of them are not taken into consideration, only 80 queationnaires are helded. The reback of the questionnare is %80. At the end of all research it was discovered that enterprises' being open for innovation, supporting employees in creavity and newness, managers' being interested in emploees, helping and giving them trust effects in their being happy and active at work. At the same time, this research shows that the pressure of time and job finishing pressure cause employees to feel restless and descrease their job satisfaction.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4972
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
171371.pdf
  Until 2099-12-31
5.46 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons