Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4967
Title: Farklı dönemlerde uygulanan sınırlı yemlemenin hindilerin besi performansı ve kesim özellikleri üzerine etkileri
Other Titles: The effects of restricted feeding at different periods to Turkey's fattening performance and slaughter characteristics
Authors: Ak, İbrahim
Yılmaz, Müge
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Hindi besisi
Sınırlı yemleme
Besi performansı
Kesim ve karkas özellikleri
Turkey fattening
Restricted feeding
Slaughter and carcass characteristics
Fattening performance
Issue Date: 23-Feb-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, M. (2001). Farklı dönemlerde uygulanan sınırlı yemlemenin hindilerin besi performansı ve kesim özellikleri üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma besinin farklı dönemlerinde uygulanan sınırlı yemlemenin hindilerin besi performansı ile bazı kesim ve karkas özelliklerine etkilerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Araştırma, 14 haftalık yaşta 80 adet Amerikan Bronz erkek hindiyle yürütülmüş ve 84 gün süren denemede hindiler her grupta 20 adet hindi bulunacak şekilde şansa bağlı olarak 4 gruba ayrılmışlardır. 1. gruptaki hindiler besi süresince ad libitum olarak yemlenmiş ve kontrol grubu olarak değerlendirilmiştir. 2., 3. ve 4. gruptaki hindiler, besinin başlangıç, orta ve son dönemlerinde 4'er haftalık sürelerle kontrol grubunun yediği yemin % 20'si oranında sınırlı yenilenmişlerdir. Deneme başlangıcından itibaren her iki haftada bir kontrol tartımı yapılarak, hindilerde canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı belirlenmiştir. Deneme sonunda her gruptan şansa bağlı olarak seçilen 10 hindide bazı kesim ve karkas özellikleri saptanmıştır. Besi başlangıç ağırlığı ortalama 3.5 kg olan hindilerin besi sonu canlı ağırlıklarının; 10.2 ± 0.15 ve 8.6 ± 0.13 kg arasında değiştiği belirlenmiştir (P < 0.01 ). Hindilerin besi süresince toplam canlı ağırlık artışlan 6.7 ± 0.16 ve 5.1 ± 0.12 kg arasında değişmiştir. Besinin son döneminde sınırlı yemleme uygulanması, canlı ağırlık kazancını önemli düzeyde düşûrmüştür( P < 0.01 ). Hindilerin besi süresince günlük ortalama canlı ağırlık artışlan 80.2 ± 1.91 ve 61.2 ± 1.26g, günlük ortalama yem tüketimleri ise 378 ve 325 g arasında değişmiştir. Besinin son döneminde sınırlı yemlenen hindilerde besi sonu canlı ağırlık ve besi süresince canlı ağırlık artışı önemli düzeyde düşük bulunmuş ( P < 0.01 ) ve yemden yararlanma olumsuz yönde etkilenmiştir. Araştırma sonucunda hindilere besinin son 4 haftalık dönemi hariç diğer dönemlerde %20 sınırlı yemleme uygulanmasının, telafi büyümesi nedeniyle besi performansı, kesim, karkas özellikleri üzerine olumsuz bir etkisi gözlenmemiş ve yemden tasarruf sağladığı belirlenmiştir.
The aim of this research was to determine the effects of restricted feeding on fattening performance, some slaughter and carcass characteristics of turkeys conducted to intensive fattening. This study was performed with 80 American Bronz male turkeys that were 14 weeks old and fattening period was 84 days. Turkeys were randomly alloted to four groups and each group had 20 animals. The first group was fed ad libitum and accepted as a control group. The restricted feeding of 20 % were applied to 2., 3. and 4. group turkeys, at beginning, middle and at the last terms of fattening period for 4 weeks. From the beginning of the experiment for every two weeks, liveweight, liveweight gain, feed consumption and feed conversion ratio were determined. Some slaughter and carcass characteristics were determined on randomly selected 10 turkeys from each group at the end of the experiment Initial average live weight of the turkeys was 3.5 kg, and of final weight of groups were changed between 10.2 ± 0.15 and 8.6 ± 0.13 kg ( P < 0.01 ). During fattening average live weight gain of the groups were changed between 6.7 ± 0.16 ve 5.1 ± 0.12 kg. Restricted feeding at the last term of fattening period was decreased live weight gain significantly ( P < 0.01 ). Average daily live weight gain of the group were changed between 80.2 ± 1.91 and 61.2 ± 1.26g. During fattening period average daily feed consumption of the groups were changed between 378.28 and 325.48 g. Restricted feeding at the last term of fattening decreased live weight gain at significant level ( P < 0.01 ) and effected feed conversion negatively. At the end of the researchit has been determined that except the last 4 weeks terms, because of the compensatory growth 20 % restricted feeding application, fattening performance and slaughter, carcass characteristics were not effected negatively, and resulted with feed saving.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4967
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109690.pdf
  Until 2099-12-31
3.49 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons