Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4962
Title: Ergenlerde duygusal istismar ile benlik algısı ve genel kaygı düzeyi arasındaki ilişki
Other Titles: Relationship between emotional abuse and self-perception and general anxiety level in adolescents
Authors: Bilgin, Asude
Savi, Firdevs
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı.
Keywords: Benlik algısı
Emotional abuse
Self perception
Duygusal istismar
Ergenler
Adolescents
Kaygı düzeyi
Anxiety level
Çocuk ihmali
Child negligence
Çocuk istismarı
Child abuse
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Savi, F. (1999). Ergenlerde duygusal istismar ile benlik algısı ve genel kaygı düzeyi arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, 15 ve 16 yaş. grubundaki ergenlerin Algıladıkları Duygusal İstismar düzeyleri ile Benlik Algılan ve Genel Kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada ergenler tararından Algılanan Duygusal İstismar düzeyini belirlemek için Öğrenci Bilgi Formu (Kars, 1997), Benlik Algılarım belirlemek için Offer- Benlik İmgesi Ölçeği (Offer ve ark., 1989), ve Genel Kaygı Düzeylerini belirlemek için Sürekli Kaygı Ölçeği (Spielberger ve ark., 1966-1970) uygulanmıştır. Araştırmanın ömeldemini; Denizli İT in de farklı liselerin 1. ve 2. sınıflarında okuyan 15 ve 16 yaş grubundaki ergenlerden 86 kız ve 86 erkek olmak üzere toplam 166 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizi için araştırmanın amaçlarına uygun olduğu düşünülen Korelasyon Tekniği kullanılmıştır. Sonuçlar Spearman Sıra Farkları Korelasyon Tekniği ile test edilerek bulgular kısmında tablolar halinde sunulmuştur. Araştırmada elde edilen bulgular kısaca şunlardır: Örneklem grubunu oluşturan ergenlerin, Duygusal İstismar düzeyleri ile Benlik Algıları arasında ters orantılı bir ilişki bulunmuştur. Elde edilen bu bulguya göre ergenlerin Duygusal İstismar düzeyleri yükseldikçe Benlik Algılarının azaldığı görülmüştür. Ergenlerin Duygusal İstismar düzeyleri ile Genel Kaygı düzeyleri arasında doğru orantılı bir ilişki bulunmuştur. Buna göre ergenlerin algıladıklan Duygusal İstismar düzeyleri yükseldikçe genel kaygı düzeylerinin de yükseldiği görülmüştür. Yaş ve cinsiyet değişkenlerine göre Ergenlerin algıladıkları Duygusal İstismar düzeyleri ile Benlik Algılan arasında : 15 yaş grubundaki kızlarda ve 16 yaş grubundaki rvkız ve erkeklerde ters orantılı bir ilişki bulunurken 15 yaş grubundaki erkeklerde ilişki bulunamamıştır. Yaş ve cinsiyet değişkenlerine göre Ergenlerin Algıladıkları Duygusal istismar düzeyleri ile Genel Kaygı düzeyleri arasında sadece 16 yaş grubundaki kızlarda doğru orantılı bir ilişki bulunurken 16 yaş grubundaki erkeklerde ve 15 yaş grubundaki kız ve erkeklerde ilişki bulunamamıştır. Ayrıca ergenlerin Algıladıkları Duygusal İstismar alt boyutları ile Benlik Algısı alt boyutları arasındaki ilişkinin yaş ve cinsiyet değişkenlerine göre farklılaştığı görülmüştür. Buna göre ergenlerin algıladıkları duygusal istismar düzeyleri ile benlik algısı arasında: 15 yaş grubundaki kızlarda: aile aşağılama, izole etme, kapasite üstü istek ve kendi çıkarına kullanma, şiddet ve korkuya dayalı iletişim ve reddetme alt boyuttan arasında, 15 yaş grubundaki erkeklerde sadece aile suça yöneltme alt boyutunda ters orantılı bir ilişki bulunurken diğer alt boyutlarda ve 16 yaş grubundaki kız ve erkeklerde ilişki bulunamamıştır. Araştırma sonunda elde edilen bulgulara dayanılarak ergenlerin Duygusal İstismardan korunmaları, Benlik Algılarının yükseltilmesi ve Genel Kaygı düzeylerinin azaltılması, konu ile ilgili araştırmaların arttırılmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4962
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
087265.pdf
  Until 2099-12-31
7.36 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons