Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4955
Title: Politrimetilen teraftalat (PTT)/elastan karışımı kumaşların boyama özelliklerinin araştırılması
Other Titles: An investigation of dyeing properties of fabrics made of PTT (polytrimethylene elasthane mixtures terephtalate)
Authors: Kanık, Mehmet
Ünal, Koray
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: PTT
PET
Polyester
Fiksaj
Dispers boyarmadde
Elastan
Haslık
Disperse dyes
Pre-fixation
Elasthane
Fastness properties
Issue Date: 25-Mar-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ünal, K. (2004). Politrimetilen teraftalat (PTT)/elastan karışımı kumaşların boyama özelliklerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Politrimetilen Teraftalat (PTT)/Elastan kanşımı kumaşlann boyanma özellikleri araştırılmıştır. Çalışmada öncelikle PTT/Elastan karışımı kumaşlann ısıl fiksaj özellikleri ve ön fiksaj sıcaklığının renk değerleri üzerine etkisi incelenmiştir. Ardından PTT/Elastan ve PET/Elastan karışımı kumaşlann çeşitli yumuşatıcılarla renk ve haslık değerlerindeki değişimler incelenmiştir. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda, PTT/Elastan karışımı kumaşların fıksajı için 160 °C'nin uygun olduğu ve ön fiksaj sıcaklığının renk ve haslık değerlerini önemli derecede etkilemediği sonucu bulunmuştur. Ayrıca PTT/Elastan karışımı kumaşlardaki elastan kısım, PET/Elastan karışımındakine oranla daha az kirlenmektedir. Yapılan çalışmada elde edilen diğer bir sonuçta, PTT/Elastan karışımı kumaşlar ve PET/Elastan karışımı kumaşlar için en uygun yumuşatıcı tipinin mikro silikon yumuşatıcılar olduğu, en uygun kurutma sıcaklığının da PTT/Elastan karışımları için 140 °C, PET/Elastan karışımları için 160 °C olduğu sonucuna vanlmıştır.
An investigation of dyeing properties of fabrics made of PTT(Polytrimethylene terephtalate)/Elasthane mixtures. In this study, dyeing properties of PTT/Elasthane fabrics were investigated. For this aim, the effects of pre-fixation on dyeing and fastness properties of PTT/Elasthane fabrics were evaluated. Then the dyeing properties of elastane part of the fabric both in PTT/Elasthane and PET/Elasthane fabrics were investigated. Also, the effects of drying temperatures after treatment with different softeners were evaluated. As a result, the optimum fixation temperature was found at 160 °C for PTT/Elasthane fabrics. In addition, the results showed that the elasthane part take more dye up in comparison to elasthane part of PET/Elasthane fabrics and therefore the K/S values are higher of elasthane yarns in PTT/Elasthane fabrics. Finally, the best softener was found micro silicone type for both PTT/Elasthane and PET/Elasthane fabrics.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4955
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154084.pdf
  Until 2099-12-31
8.06 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons