Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4954
Title: Bursa Ovasında mevcut yeraltısu yataklarında temel kirlilik parametrelerinin araştırılması
Other Titles: Research of basic pollution parameter of the groundwater beds in Bursa Plain
Authors: Solmaz, Seval K. A.
Durmaz, Emel Gözükara
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa Ovası
Yeraltısuyu
Kirlenme potansiyeli
Kalite sınıfi
İçme ve kullanma suyu
Sulama suyu
Bursa Plain
Groundwater
Pollution potential
Quality class
Irrigation water
Drinking water
Issue Date: 28-Mar-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Durmaz, E. G. (2001). Bursa Ovasında mevcut yeraltısu yataklarında temel kirlilik parametrelerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Dünyada hızla artan nüfus ve kişi başına düşen içme ve kullanma amaçlı su tüketimi sonucu yerüstü sularına destek kaynak olarak yeraltısulannın kullanımında da artış görülmektedir. Ancak diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye ‘de de yeraltısulannın kirlenmesi önemli bir çevre sorunudur. Bu nedenle, en önemli ve değerli doğal kaynak durumunda olan yeraltısuyunun kirlilik boyutunun saptanması, çeşitli kullanımlar için su kalitesinin belirlenmesi, kalitenin zamana bağlı değişimlerinin gözlenmesi, kontrol edilmesi, korunması, dengesinin yeniden sağlanması ve verimli bir şekilde işletilmesi gibi hususlar büyük önem taşımaktadır. Bursa îlinde çeşitli amaçlar için kullanılan yeraltısuyunun kirlilik potansiyelinin belirlenmesi doğrultusunda bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, Bursa îli sınırları içerisinde bulunan ve DSİ 1. Bölge Müdürlüğü tarafından araştırma çalışmaları devam eden 19 adet kuyu inceleme kapsamında yer almaktadır. Bu 19 adet kuyuda 1990-1999 yıllan arasında yapılan fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analiz sonuçlan değerlendirilmiş ve mevcut olan yeraltısuyu kirlenme potansiyeli belirlenmeye çalışılmıştır.
Due to the rapidly increasing population and amount of water consumption per a person in the world, use of groundwater have been increasing for supporting source to use o f surface water. However, like the other countries in the world, the pollution of groundwater is an important environmental problem in Turkey. For this reason, the determination o f pollution level and quality of water for several usage, the monitoring of the variation of quality depends on time, the controlling, the protecting, the rebalancing and the efficient managing of the most important and valuable groundwater have a great importance. This study carried out determination of pollution potential of groundwater used for several purposes and consists of investigation of 19 wells, which have been researching by State Hydraulic Works First Regional Head Office in Bursa. The result of physical, Chemical and microbiological analyses of 19 wells are evaluated between 1990 and 1999, and it is tried to determination of pollution potential of underground water.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4954
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109699.pdf
  Until 2099-12-31
33.31 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons