Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4934
Title: Tenis, squash ve badminton sporcularında duygusal zekâ düzeylerinin incelenmesi
Other Titles: Analysis of the emotional intelligence of tennis squash and badminton players
Authors: Erden, Salih
Yanar, Nazlı
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı.
Keywords: Badminton
Duygusal zekâ
Squash
Tenis
Badminton
Emotinal intelligence
Squash
Tennis
Issue Date: 8-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yanar, N. (2017). Tenis, squash ve badminton sporcularında duygusal zekâ düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, Tenis, Squash ve Badminton sporcularında Duygusal Zekâ düzeylerinin sportif başarılarını ne düzeyde etkilediğini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma ölçek kullanılarak yapılmış olup, örneklem grubunu kolayda örneklemeye göre 61 kadın 59 erkek toplam 120 lisanslı sporcu oluşturmaktadır. Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek için araştırmacılar tarafından kişisel bilgi formu oluşturulmuş olup, cinsiyet, yaş, spor dalları, anne ve babanın öğrenim durumu, ailelerin gelir düzeyleri olmak üzere 6 adet soruya yer verilmiştir. Sporcuların duygusal zekâlarını ölçmek amacıyla da 41 maddelik "Duygusal Zekâ Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha değeri α: 0.60'dır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplamalarda SPSS (22,0) istatistik paket programı kullanılmıştır. Analizler için verilerin yüzde, frekans dağılımları belirlenmiş, değişkenler arasındaki ilişkiyi ve varyansların homojenliğini belirlemek için One-Way Anova ve cinsiyet analizi için Independent-Samples T testi kullanılmıştır. Araştırmamızda, cinsiyet değişkeninin duygusal zekâ ile anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer değişkenlere göre aralarında bir anlam olmadığı tespit edilmiştir. Tenis, Squash ve Badminton sporcularının, sorulara verdikleri cevaplar göz önünde bulundurulduğunda duygusal zekânın yaşam üzerinde etkili olduğu anlaşılmıştır.
The aim of this study is to research how the emotinal intelligence of Tennis, Squash and Badminton players effect their sportive success. The research is made via survey method consisting of totally 120 volunteer licensed sportsmen 61of whom are women and 59 of whom are men. Personal information forms were prepared by researchers which includes some questions such as their sex, age, branch in sport, parents' education and income level to determine demographic features of participants. An 'Emotional intelligence scale' consisting of 41 questions was used in te study to evaluate the sportsmen's emotional intelligence. Cronbach Alpha value of the scale is 0.60. Statistical packet programme (SPSS 22,0) was used for calculations and to evaluae the data. The fequency dispersal of the data on percentage was determined in order to get statistical info and One-Way Anova and levene tests were used both to determine the relation between variations and to check if they are homogeneous. In our research, it is concluded that there is relationship between the gender variable and emotional intelligence. There is no relationship between them according to other variables. When the answers of of tennis, squash and badminton sportsmen are taken into consideration, it is understood that emotional intelligence has an impact on life.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4934
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487357.pdf1.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons