Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4930
Title: Aile katılımlı fen etkinliklerinin 5-6 yaş grubu çocukların bilimsel süreç becerileri ve bilime karşı tutumlarına etkisi
Other Titles: The affect of science experiments with family involvement to 5-6 age group of children' science process skills and their attitudes to science
Authors: İlkörücü, Şirin
Yılmaz, Gül
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Aile katılımı
Bilime karşı tutum
Bilimsel süreç becerileri
Okul öncesi eğitim
Attitude towards science
Family involvement
Preschool education
Science process skills
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, G. (2017). Aile katılımlı fen etkinliklerinin 5-6 yaş grubu çocukların bilimsel süreç becerileri ve bilime karşı tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, "Aile Katılımlı Fen Etkinliklerinin 5-6 Yaş Grubu Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine ve Bilime Karşı Tutumlarına Etkisi" nin incelenmesidir. Bu amaca bağlı olarak araştırmada, karma araştırma yöntemlerinden gömülü karma model kullanılmıştır. Aile Katılımlı Fen Etkinliklerinin 5-6 Yaş Grubu Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerine ve Bilime Karşı Tutumlarına Etkisi' ni incelemek amacıyla yapılan 8 haftalık çalışmada, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Yalova ili Çınarcık ilçesinde bulunan Esenköy Adnan Kaptan Ortaokulu anasınıflarına devam eden 5-6 yaş grubu 30 çocuk ve 15 veli ile çalışılmıştır. Bunlardan 15 çocuk ve 15 veli deney grubunda, diğer 15 çocuk ise kontrol grubunda yer almaktadır. Aileler orta sosyo-ekonomik düzeydedir. Araştırmada deney ve kontrol grubu şubeler şeffaflık gözetilerek random olarak belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak Özkan (2015) tarafından geliştirilmiş olan "Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği", araştırmacı tarafından hazırlanmış olan "Genel Bilgi Formu", "Çocuklar ile Görüşme Soruları", "Öğretmen Görüşme Soruları" ve "Veli Görüşme Soruları"nın yanında gözlem yöntemi de kullanılmıştır. Araştırma sürecinde deney grubuna 8 hafta boyunca haftada 1 gün olmak üzere araştırmacı tarafından aile katılımlı fen etkinlikleri uygulanmış, kontrol grubuna da aynı süre boyunca araştırmacı gözetiminde kendi öğretmenleri tarafından MEB 2013 programı uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 15.0 paket programı kullanılmış olup non-parametrik testlerden Mann Whitney U testi ve Wilcoxon testinin yanında nitel verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre; • Aile katılımlı fen etkinliklerinin deney grubu çocuklarının bilime karşı tutumlarını pozitif yönde etkilediği, • Aile katılımlı fen etkinlikleri uygulanan deney grubu çocuklarının bilimsel süreç becerilerinin MEB 2013 okul öncesi eğitim programına devam eden kontrol grubu çocuklarınınkine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.
The purpose of this study is to analyse 'The Impact of Family Involvement Science Activities On 5-6 Age Group of Children' Science Process Skills and Attitudes Towards Science'. Based on this purpose, Embedded Mixed Model that is one of the mixed methods research is used in the study. In the 8-week study developed with the aim of identifying the Impact of Family Involvement Science Activities on 5-6 Age Group of Children' Science Process Skills and Attitudes Towards Science, 30 children at the age of 5-6 trained in Esenköy Adnan Kaptan Primary School Nursery Class located in Çınarcık, Yalova during 2015-2016 Academic Year and 15 parents have been worked with. Among these, 15 children and 15 parents are in the experimental group, and 15 children are in the control group. The socio economic statuses of all the families are of medium level. Regarding the research transparency, random distribution of participants to experimental and control groups has been taken into consideration. As data collection tool 'Pre-School Scientific Process Skills Scale' developed by Özkan (2015), 'Guideline Form', 'Interview Questions With Children' , "Interview Questions With Teacher" and "Interview Questions With Parents" developed by the researcher are used. In the process of the research, the researcher has carried out family involvement science activities with the experimental group throughout 8 weeks (one day a week) and the pre-school teacher has carried out Ministry of National Education 2013 Curriculum with the control group in the same period in trust of the researcher. SPSS 15.0 packaged software is used in data analysis, descriptive analysis and content analysis methods beside Whitney U test and Wilcoxon test which are of non-parametric tests are used in the analysis of the qualitative data, too. According to the research findings; • Family Involvement Science Activities have affected the attitudes of the children in experimental group towards science positively. • Family Involvement Science Activities has made difference significantly in scientific process skills of the children in experimental group compared to the ones in control group.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4930
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487356.pdf3.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons