Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4929
Başlık: Biyoiktidar konteksinde güzellik endüstrisinin sosyolojik değerlendirilmesi
Diğer Başlıklar: Sociological evaluation of the beauty industry in the context of bio-power
Yazarlar: Akosman, Bengül Güngörmez
Dağlar, Sibel
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji Anabilim Dalı/Uygulamalı Sosyoloji Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Biyoiktidar
Biopower
Disipline edici iktidar
Biyopolitik
Güzellik endüstrisi
Estetik
Disciplinary power
Bio-politics
Beauty industry
Aesthetic
Yayın Tarihi: 2-Tem-2019
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Dağlar, S. (2019). Biyoiktidar konteksinde güzellik endüstrisinin sosyolojik değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Biyoiktidar, yaşamı açık bir şekilde baskı altına almayan ancak onu kontrol edip düzenleyen bir iktidar tipidir. Biyoiktidar, yaşamın birçok alanında olduğu gibi kadın bedeni üzerinde de düzenleyici bir role sahiptir. Biyoiktidar, kadınların güzellik ve estetikle ilgili algılarını biçimlendirip onları kapitalist tüketim kültürüne uygun bir şekilde yönlendirmektedir. Bu araştırmada kadınların güzellik ve estetikle ilgili algılarına etki eden çevresel faktörler incelenmiştir. Bu kapsamda biyoiktidarın kadın estetiği üzerindeki etkilerini belirlemek üzere Türkiye genelindeki 50 katılımcıdan veriler toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak mülakat formları kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre kadınlar, güzellik ve estetiği önemsemekte, çevrenin düşüncelerini dikkate almaktadır. Aynı zamanda kadınların başkalarındaki dış görünüşe de önem vermektedir.
Biopower is a type of power that does not explicitly suppress life, but controls and regulates it. Biopower has a regulatory role on the female body, as in many areas of life. Biopower shapes women's perceptions of beauty and aesthetics and directs them in accordance with the capitalist consumer culture. In this study, environmental factors that affect women's perceptions about beauty and aesthetics have been examined. In this context, data were collected from 50 participants to determine the impact biopower on the aesthetics of the female in Turkey. Interview forms have been used as data collection tools. According to the findings, women care about beauty and aesthetics, and consider the thoughts of the environment. Women also attach importance to the external appearance of others.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4929
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
SİBEL_DAĞLAR.pdf1.08 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons