Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4929
Title: Biyoiktidar konteksinde güzellik endüstrisinin sosyolojik değerlendirilmesi
Other Titles: Sociological evaluation of the beauty industry in the context of bio-power
Authors: Akosman, Bengül Güngörmez
Dağlar, Sibel
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji Anabilim Dalı/Uygulamalı Sosyoloji Bilim Dalı.
Keywords: Biyoiktidar
Biopower
Disipline edici iktidar
Biyopolitik
Güzellik endüstrisi
Estetik
Disciplinary power
Bio-politics
Beauty industry
Aesthetic
Issue Date: 2-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Dağlar, S. (2019). Biyoiktidar konteksinde güzellik endüstrisinin sosyolojik değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Biyoiktidar, yaşamı açık bir şekilde baskı altına almayan ancak onu kontrol edip düzenleyen bir iktidar tipidir. Biyoiktidar, yaşamın birçok alanında olduğu gibi kadın bedeni üzerinde de düzenleyici bir role sahiptir. Biyoiktidar, kadınların güzellik ve estetikle ilgili algılarını biçimlendirip onları kapitalist tüketim kültürüne uygun bir şekilde yönlendirmektedir. Bu araştırmada kadınların güzellik ve estetikle ilgili algılarına etki eden çevresel faktörler incelenmiştir. Bu kapsamda biyoiktidarın kadın estetiği üzerindeki etkilerini belirlemek üzere Türkiye genelindeki 50 katılımcıdan veriler toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak mülakat formları kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre kadınlar, güzellik ve estetiği önemsemekte, çevrenin düşüncelerini dikkate almaktadır. Aynı zamanda kadınların başkalarındaki dış görünüşe de önem vermektedir.
Biopower is a type of power that does not explicitly suppress life, but controls and regulates it. Biopower has a regulatory role on the female body, as in many areas of life. Biopower shapes women's perceptions of beauty and aesthetics and directs them in accordance with the capitalist consumer culture. In this study, environmental factors that affect women's perceptions about beauty and aesthetics have been examined. In this context, data were collected from 50 participants to determine the impact biopower on the aesthetics of the female in Turkey. Interview forms have been used as data collection tools. According to the findings, women care about beauty and aesthetics, and consider the thoughts of the environment. Women also attach importance to the external appearance of others.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4929
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SİBEL_DAĞLAR.pdf1.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons