Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4927
Title: Ortaöğretimdeki sayısal derslerde etkileşimli tahtanın etkin kullanımının araştırılması
Other Titles: Investigation of effective use of interactive whiteboard in high school on science and math lessons
Authors: Şentürk, Aysan
Görhan, Meryem Fulya
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı.
Keywords: Dokunmatik ekran
Etkileşimli tahta
Etkin kullanım
Kullanım sıklığı
Ortaöğretim
Touchscreen
Interactive whiteboard
Effective usage
Frequency of usage
High school
Issue Date: 19-Sep-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Görhan, M. F. (2014). Ortaöğretimdeki sayısal derslerde etkileşimli tahtanın etkin kullanımının araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, literatürdeki çalışmalara göre etkileşimli tahtanın (ET) etkin kullanımının tanımlanması ve yapılan tanıma göre mevcut etkileşimli tahta kullanımının ET'nin etkin kullanımı açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Yapılandırmacı yaklaşım temel alınarak oluşturulan tanıma göre mevcut kullanım incelenmiştir. Durum çalışması araştırma modelinde gerçekleştirilen tez çalışmasında üç okulda çalışan on öğretmen ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Dokuz görüşmede ses kaydı yapılmıştır. Görüşülen öğretmenlerden yedisi ile ders gözlemi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere içerik analizi yapılmış ve ayrıca görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde söylem analizinden yararlanılmıştır. 446 öğrenciye anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programına işlenmiştir. Friedman testi, Kruskal-Wallis H testi ve betimsel istatistik analizi yapılmıştır. Elde edilen verilere göre etkin kullanıma yönelik vurgulama, projeksiyon benzeri kullanım, animasyon, video, simülasyon, çizim, sunu ve internet amaçlı ET'nin kullanıldığı belirlenmiştir. Vurgulama ve şekil çizimi için etkileşimli tahtanın etkin kullanıldığı görülmüştür. Diğerlerinde ET'nin etkin kullanım bileşenlerini tam sağlayamamasından dolayı etkin kullanım olamamıştır. Ayrıca kullanım sıklığı açısından Biyoloji dersinde ET'nin diğer derslere göre daha sık ve farklı şekillerde kullandığı sonucuna varılmıştır.
In this study, the identification of effective use of interactive whiteboard (IWB) was investigated and it was examined in terms of the effective usage of existing IWB according to the definition that is made. The current usage of IWB was investigated according to by the identification which is based on the constructivist approach. The studies research model is case study. Its were conducted semi-structured interviews with ten teachers and addition to, its were made audio recording with nine teachers. The lesson observations were made with the seven of interviewed teachers. The content analysis was made on the obtained data and addition, the discourse analysis was utilized for he obtained data analysis. The survey was applied to 446 students and the Friedman, Kruskal-Walls H and descriptive statistical tests were performed on the obtained data by using SPSS program. According to the obtained data, it was determined that IWB was used for highlighting, usage of projections, animation, video, simulation, drawing, presentation and internet. It was observed that effective usage of IWB for highlight and drawing shapes. In others, because of the failure to provide the exact components of the effective use of IWB has not been effective use. Also, it was concluded that IWB was used more frequency and different ways in biology classes more than other classes in terms of frequency usage.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4927
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
382057.pdf1.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons