Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4881
Title: Reaktif baskı sonu yıkamalarına etki eden bazı parametrelerin incelenmesi
Other Titles: An Investigation on the important parameters of washing-off of reactive prints
Authors: Kanık, Mehmet
Erhan, Ece
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Reaktif baskıcılık
Reaktif baskı sonu yıkamaları
Yıkama maddesi
Yıkama
pH
Yıkama süresi
Farklı yıkama prosedürleri
Absorbans değeri
Yaş haslıklar
Zemin kirletme davranışı
Eğilme uzunluğu
Reactive printing
Washing-off of reactive printing
Washing-off agent
Washing-off
Duration time
Different washing-off procedures
Absorbance
Wet fastness
Smuding of the vvhite areas
Flexure length
Issue Date: 7-Nov-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erhan, E. (2001). Reaktif baskı sonu yıkamalarına etki eden bazı parametrelerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada reaktif baskı sonu ard işlemlerinde etkili olan parametreler deneysel olarak incelenmiştir. Birinci bölümde konunun önemi ve çalışmanın amaçları ortaya konmuştur. İkinci bölümde reaktif baskıcılık ve reaktif baskı sonu yıkamasında etkili olan faktörler konusunda yapılan literatür çalışması yer almaktadır. Deneysel çalışmada, iki farklı boyarmadde için hazırlanmış baskı patıyla %100 pamuklu kumaşa baskı yapılmış ve daha sonra fiksaj işlemi gerçekleşmiştir. Fiksaj işleminin ardından yapılan reaktif baskı sonu yıkamaları; farklı tip yıkama maddeleriyle sabit bir prosesle yıkama yapılması durumu, yıkamaya sıcakta başlanarak farklı tip yıkama maddeleriyle çalışılması durumu, sabit bir prosesle 2. banyoda pH kontrolü yapılması durumu, sabit bir prosesle 3. banyoda pH kontrolü yapılması durumu, kaynar yıkama banyosunda işlem süresinin etkisinin incelenmesi ve banyo sayısını azaltmak amacıyla yeni bir takım prosedürlerin denenmesi durumları için karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. Sonuçların değerlendirilmesi; elde edilen deney numuneleri üzerinden ölçülen renk koyuluğu ( K/S ), yıkama haslığı, kuru ve yaş sürtünme haslığı, zemin kirletme davranışı, çözgü ve atkı için eğilme uzunluğu, ve yıkama çözeltilerinden alınan numunelerin absorbahs ölçümleriyle yapılmıştır.
İn this study, the parameters vvhich are effective in washing-off of reactive printing had been searched experimantly. İn the first chapter, the importance of the subjects and the objectives of the study had been proved. İn the second chapter, study of literatüre about the factors which are effective in reactive printing and washing-off takes place. İn the experimantal study, it had been printed on %100 cotton fabric with printing paste which has been prepared for two different pigments, and then fixation had happened. Washing-off of reactive printing, that’s made after fixation process, had been made comperatively for some new procedures situations with an eye to situation of washing-off in fixed process with different types of washing-off agentş, situation of studying with different types of washing-off agents as they are being started to be washed in hot, the situation of checking pH in 2nd batch vvith a fixed process, the situation of checking pH in 3rd batch with a fixed process, searching the effect of duration in boiled vvashing batch and decreasing batch numbers. The evaluation of results had been made by deepness of colour ( K/S ), washing fastness, dry and vvet rubbing fastness, smuding of the white areas, length of flexure for vvarp and weft which are obtained from measured experimantal species and mesurements that’s obtained from washing-off Solutions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4881
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109717.pdf
  Until 2099-12-31
6.14 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons