Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4877
Title: Pamuk, poliamid ve poliester esaslı tekstil materyallerinde antimikrobiyel bitim uygulamaları üzerine bir araştırma
Other Titles: An investigation into antibacterial finishing treatments of cotton, polyamide and polyester based textile materials
Authors: Kut, Dilek
Orhan, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Antibakteriyel kimyasallar
Çapraz bağlanma
Elektrospin
Plazma
Antibakteriyel değerlendirme
İşlem kalıcılığı
Antibacterial chemicals
Crosslinking
Electrospin
Plasma
Antibacterial evaluation
Durability of treatment
Issue Date: 25-Jan-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Orhan, M. (2007). Pamuk, poliamid ve poliester esaslı tekstil materyallerinde antimikrobiyel bitim uygulamaları üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, tekstil endüstrisinde antibakteriyel amaçlı uygulanan kimyasal ürünler kullanıldığında pamuk, poliamid, poliester ve mikro poliester kumaşların performans ve antibakteriyel özelliklerinde meydana gelen değişimler araştırılmış ve farklı aplikasyon tekniklerinin kullanılmasının işlem üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla kumaşlar, konvansiyonel emdirme kurutma-fikse tekniği yardımıyla antibakteriyel kimyasallar, antibiyotik (amoksina), zeytin yaprağı ekstraktı (oleuropein) ve çapraz bağlayıcı kimyasal maddeler ile isleme sokulmuştur. Ayni zamanda plazma ve elektrospin teknikleri uygulanarak elde edilen sonuçlar incelenmiştir. Kimyasal maddelerin yapılarını araştırmak için FTIR-ATR analizleri kullanılmış ve işlem görmüş kumaş yüzeylerinin SEM resimleri değerlendirmeler için incelenmiştir. Son olarak, tüm kumaşların mukavemet, renk değişimi ve antibakteriyel özellikleri ölçülerek sonuçlar karşılaştırılmıştır. Birinci bölümde çalışmanın amacı, ikinci bölümde ise tekstillere yönelik antibakteriyel uygulamalar ile ilgili teorik ve deneysel çalışmalar anlatılmıştır. Üçüncü bölümde, deneysel çalışmada kullanılan kumaşlar, antibakteriyel kimyasallar ve çapraz bağlayıcı kimyasal maddeler, cihazlar, test organizmaları, yöntemler, kimyasal analizler ve aplikasyon teknikleri verilmiştir. Dördüncü bölümde deneysel çalışmaların sonuçları verilerek değerlendirmeler yapılmıştır. Çalısma sonuçları, antibakteriyel uygulamaların kumaşların antibakteriyel etkinlik ve kalıcılık özellikleri üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Özellikle çapraz bağlayıcı kimyasal maddeler ile işlem ve plazma tekniklerinin kullanımı, antibakteriyel bitim işleminin kullanımında çeşitli kazanımlar sunmaktadır.
This study investigates the changes in performance and antibacterial properties of the cotton, polyamide, polyester, and micro polyester fabrics when treated with chemicals applied for antibacterial activity in the textile industry and evaluates the effects of different application techniques. For this purpose, the fabrics are treated with antibacterial chemicals, antibiotic, olive leaf extract (Oleuropein), and crosslinking chemicals through conventional pad-dry-cure application technique. Besides, the results obtained when applying the electrospin and plasma techniques are determined. The analysis of FTIR-ATR is used to investigate the chemical structures and the SEM photos from treated fabric surface are also considered for evaluations. Finally, the various performance properties of treated fabrics such as strength, color change and antibacterial properties are measured with relevant methods and comparisons are done. The first section gives the purpose of the study. The theoretical and experimental studies on antibacterial applications in textiles are given in the second chapter. The third chapter gives materials, antibacterial and crosslinking chemicals, measuring devices, test microorganisms, methods, chemical analyzes, application techniques used in the experimental study. The results and comments are given in the fourth section. The results of the study show that antibacterial applications are effective on the antibacterial efficiency and durability of fabrics. Crosslinking chemicals and plasma applications give some advances in antibacterial applications.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4877
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202224.pdf13.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons