Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4875
Title: Stabil angina pektorisli koroner arter hastalarında dilaltı kaptoprilin efor kapasitesine etkileri
Other Titles: Effects of sublingual captopril on exercise capacity in patients with stable angina pectoris
Authors: Kazazoğlu, Ali Rıza
Gemici, Kani
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Anjiyotensin
Antihipertansif ajanlar
Anjiyotensin konverting enzim inhibitörleri
Koroner hastalık
Angiotensin
Antihypertensive agents
Angiotensin converting enzyme inhibitors
Coronary disease
İlaç veriş-sublingual
Administration-sublingual
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gemici, K. (1995). Stabil angina pektorisli koroner arter hastalarında dilaltı kaptoprilin efor kapasitesine etkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışma, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği'nde, stabil angina pektorisli koroner arter hastalarında dilaltı kaptopril uygulamasının, hemodinamik ve nörohormonal sistemler üzerinden efor kapasitesini iyileştirip iyileştiremeyeceğini göstermek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla çalışmaya anjiyografik olarak koroner arter hastalığı tespit edilen, değişik derecelerde sol ventrikül disfonksiyonu bulunabilen, yaşlan 35-75 arasında (ortalama 55.9±35), 28 i erkek, 3 ü kadın 31 olgu alınmıştır. Olgulardan dilaltı plasebodan sonra bazal renin, anjiyotensin II, aldosteron ve NE tayini için kan örnekleri alınmış; Modifîye Bruce Protokolü ile maksimal efor testini takiben yine aynı tetkikler yapılmıştır. Bir gün soma 25 mg kaptoprilin dilaltı verilmesini takiben aynı işlemler tekrar edilmiş; plasebo ve kaptopril ile ilşkili hormon değerleri ve efor testi parametreleri karşılaşünlmıştır. Olgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde dilaltı kaptopril, angina/eşdeğeri başlama zamanı (pO.001), 1 mm ST depresyonu başlama zamanı (p<0.01), maksimal ST depresyonu (pO.001), maksimal efor kapasitesi (pO.001), maksimal efor süresi (pO.001), maksimal ST depresyonu zamanı (pO.001), maksimal sistolik kan basmcı (pO.001), maksimal diyastolik kan basıncı(p<0.05), maksimal çift ürün(p<0.01) gibi efor testi parametrelerini istatistiksel olarak anlamlı düzeylerde iyileştirmiştir(Tablo I, II). Olgular ventrikül fonksiyonlarına göre normal (EFu %56 ve üzerinde olanlar), hafif (EF'u % 50-55 arasında olanlar), orta (EF'u % 40-49 arasında olanlar) ve ağır EF'u % 40'ın altoda olanlar) sistolik disfonksiyonlu olmak üzere 4 guruba aynlmıştır(Tablo m, IV, V, VI). Olgular normal ventrikülden ağır sistolik disfonksiyonlu guruba doğru değerlendirildiğinde ilacm efor testi parametrelerinin en önemli kriterlerinden maksimal efor süresi ve maksimal efor kapasitesine olan olumlu yöndeki etkisi giderek artmıştır(Grafik-l, Grafik-2). Olgular eforun nörohormonal sisteme aktivasyonu bakımından değerlendirildiğinde gerçekten efor, nörohormonal sistemi aktive etmiş bu aktivasyon plasebo ile yapılan efor testlerinden sonra ölçülen renin, anjiyotensin II, aldosteron ve NE düzeylerindeki yükselmelerle 53gösterilmiştir.(p<0.0015 p<0.001, pO.001, p<0.01). Dilalti kaptopril verildikten sonra yapılan efor testlerinden sonra bakılan hormon değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeylerde değişiklikler elde edilmiştir (pO.001, p<0.01, p<0.05, p<0.01), (Tablo W, VIII, IX, X, xı, xn, xm, xıv). Sonuç olarak; stabil angina pektorisli koroner arter hastalarında dilaltı kaptoprilin, eforla ortaya çıkan nörohormonal aktivasyonu küntleştirdiği; iskemi başlama zamanı, maksimal efor süresi, maksimal çift ürün, maksimal efor kapasitesi (MET) gibi efor testi parametrelerinde iyileşme sağladığı ve efor kapasitesini düzelttiği; bu nedenle planlı günlük aktivitelerden önce emniyetle ve etkili bir şekilde kullanılabileceğini ifade edebiliriz.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4875
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040409.pdf
  Until 2099-12-31
3.79 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons