Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4842
Başlık: Eskişehir ve Konya’daki üç lokasyonda farklı dikim mesafelerinin dört kanatlı tuz çalısının (Atriplex canescens Pursh Nutt.) bazı yem verim ve kalite özelliklerine etkisi
Diğer Başlıklar: Effect of different planting spaces on some yield and forage quality characteristics of four wing saltbush (Atriplex canescens Pursh Nutt.) at three locations in Eskişehir and Konya
Yazarlar: Erdoğdu, İlker
Sever, A. Levent
Atalay, A. Kadir
Aygün, Celalettin
Akkaya, Süleyman
Işık, Şaban
Kırtış, Feti
Anahtar kelimeler: Dört kanatlı tuz çalısı (Atriplex canescens)
Lokasyon
Dikim mesafesi
Four wing salt bush (Atriplex canescens)
Location
Planting space
Yayın Tarihi: 20-May-2013
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Erdoğdu, İ. vd. (2013). "Eskişehir ve Konya’daki üç lokasyonda farklı dikim mesafelerinin dört kanatlı tuz çalısının (Atriplex canescens Pursh Nutt.) bazı yem verim ve kalite özelliklerine etkisi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(1), 55-63.
Özet: Araştırma farklı dikim mesafelerinde ve lokasyonlarda dört kanatlı tuz çalısının yem verimi ve kalitesinin saptanması amacıyla yürütülmüştür. Çalışmalar 2012 yılında Eskişehir ve Konya’daki 3 lokasyonda, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Eskişehir), Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Konya) ve Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonu (Konya) tarafından gerçekleştirilmiştir. Köklendirilmiş çelikler araştırma materyali olarak kullanılmıştır. Denemeler 6 tekrarlamalı olarak tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuş ve 2 dikim mesafesi (3 m ve 2 m) denenmiştir. Lokasyonlar arasında yaş yaprak verimi ve bitki boyu bakımından farklılıklar önemli (p<0.01) çıkarken, değişik dikim mesafelerinin yaş ve kuru yaprak verimi ve bitki boyu üzerinde herhangi bir etkisi olmamıştır. Yaş yaprak verimi bakımından en iyi sonuçlar Hamidiye/Eskişehir ve Merkez/Konya lokasyonlarından elde edilmiştir (707 g/bitki ve 703 g/bitki). En yüksek bitki boyu 101.7 cm ile Konya/Merkez’de saptanmıştır. Bazı yem kalite özellikleri (ham protein oranı, ham kül oranı, organik madde ve ham yağ oranı) bakımından hem lokasyon, hem de dikim mesafesinin etkileri önemli (p<0.01) bulunmuştur. Yem kalitesi bakımından en iyi değerler 2 m dikim mesafesi ve Hamidiye/Eskişehir lokasyonundan elde edilmiştir.
The research was conducted to determine forage yield and quality of four wing salt bush at different planting spaces and locations. The studies were carried out at 3 locations in Eskişehir and Konya by Transitional Zone Agricultural Research Institute (Eskişehir), Bahri Dağdaş International Agricultural Research Institute (Konya) and Soil, Water and Deserting Control Research Station (Konya) in 2012. Rooted cuttings were used as plant material. The experiments were designed according to randomized complete block design with 6 replications and 2 planting spacing applications (3 m and 2 m) were tested. While the differences between the locations were significant in terms of fresh leaf yield and plant height (p<0.01), the planting space had no effect on fresh and dry leaf yield and plant height. With regard to fresh leaf yield, best results were obtained from the Hamidiye/Eskişehir and Konya/Merkez locations (707 g/plant and 703 g/plant). The highest plant height was taken from Konya/Merkez location (101.7 cm). In terms of some forage quality characteristics (crude protein content, crude ash ratio organic matter, and crude oil content), both effects of planting space and location were significant (p<0.01). In terms of forage quality, best results were obtained from 2 m application and Hamidiye/Eskişehir location.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154181
http://hdl.handle.net/11452/4842
ISSN: 2651-4044
Koleksiyonlarda Görünür:2013 Cilt 27 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
27_1_7.pdf187.92 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons