Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4806
Title: Feridun Zaimoğlu'nun "On İki Gram Mutluluk" (Zwölf Gramm Glück) ve Murathan Mungan'ın "Erkeklerin Öyküleri" adlı eserlerinde erkek imgesi
Other Titles: Male image on the works of Feridun Zaimoğlu named "Twelve Gramme Luck" and Murathan Mungan's "Work Named Men's Stories"
Authors: Uysal, Hikmet
Tekin, Arzu
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Toplumla uyum sorunu
Kültürel çatışma
Din
Gelenek ve görenekler
Kadın - erkek ilişkisi
Integration problems
Cultural conflicts
Religion
Traditions and precedents
Man - woman relation
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tekin, A. (2007). Feridun Zaimoğlu'nun "On İki Gram Mutluluk" (Zwölf Gramm Glück) ve Murathan Mungan'ın "Erkeklerin Öyküleri" adlı eserlerinde erkek imgesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Feridun Zaimoğlu’nun “On iki gram Mutluluk” adlı eseri iki bölüm halinde yazılmıştır. Birinci bölümünde Almanya’ya sonradan yerleşen ve bu dünyanın yaşam tarzını benimseyen erkeklerin hikâyelerine değinilir. Đkinci bölümde ise erkeklerin Avrupa’dan Anadolu’ya göç ederek karşılaştıkları sorunlar ile mücadele şekilleri anlatılmıştır. “Bu taraf” adlı birinci bölüm batıyı, “öbür dünya” adlı ikinci bölüm ise doğuyu, eski geleneksel ve dini kuralların insanlar üzerindeki etkili gücünü temsil eder. Fakat buna rağmen öykülerde batı, doğunun etkisi altında gösterilir. Murathan Mungan’ın “Erkeklerin Öyküleri” adlı eseri yabancı yazarların kaleminden oluşmuş öykülerin bir derlemesidir. Erkek bakış acısı ile ele alınan eser erkekleri yaşadıkları ve gördükleri olaylar karşısında hissettikleri duyguları ve bunları dış dünyaya nasıl yansıttıkları konu edilir. Eserde bulunan on yedi öykü kadın – erkek ilişkilerinde yaşanan olumlu ve olumsuz olaylar erkek bakış acısı ile okurlara yansıtılır. Bu çalışmada iki eserde de kadın – erkek ilişkisi, din, gelenek ve görenekler, kadının – erkek üzerindeki baskısı ve erkeğin – kadın üzerindeki baskısı konuları işlenmiş ve bunların farklılık ve benzerlikleri karşılaştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı, bu farklılık ve benzerlikleri ortaya çıkarmak ve yapılacak olan başka çalışmalara yardımcı olmaktır.
Feridun Zaimoğlu’s work named “Twelve gramme luck” was written in two parts. In the first part the stories of men are explained who established themselves later to Germany and identified themselves with this world’s lifestyle. In the second part the movement of men from Europe to Anatolia and their problems they have experienced as well as their fight against them is expressed. The Cahpter called “This Side” explains Europe and “That side” explains the East which represents the effective power of old traditional and religious regulations on human. But in spite of this it is shown that Europe was influenced by the East. Murathan Mungan’s work named “Men’s stories” is an assemble of stories who was created by foreign writers pens. The work which was examined by male’s view makes male’s feelings happened against the actions they have lived and seen and how they were reflected to the outside world a subject of a discussion. It is reflected to the readers in the seventeen stories included in this work the positive and negative acts existed in the relationships between men and women. In both of these works the following subjects such as man – woman relation, religion, traditions and precedents, the pressure of woman on man, the pressure of man on woman are identified in comparison with their differences and similiars. The targets of this work are to bring this differences and similiars into light and assist another works which will be done.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4806
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204784.pdf578.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons