Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4792
Title: Kronik renal yetmezlikli hastalarda parikalsitol ve kalsitriol tedavisinin fetuin A ve inflamasyon belirteçleri üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of effects of paricalcitol and calcitriol treatment in patients with chronic kidney disease on fetuin A and inflammation markers
Authors: Güllülü, Mustafa
Bal, Öznur Kanıgür
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Kronik böbrek yetmezliği
Fetuin A
İnflamasyon
Vasküler kalsifikasyon
Kalsitriol
Parikalsitol
Chronic renal failure
Inflammation
Vascular calcification
Paricalcitol
Calcitriol
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bal, Ö. K. (2009). Kronik renal yetmezlikli hastalarda parikalsitol ve kalsitriol tedavisinin fetuin A ve inflamasyon belirteçleri üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Vasküler kalsifikasyon, kronik böbrek yetmezlikli (KBY) hastalarda kardiyovasküler hastalıklara bağlı artmıs mortalite ve morbidite ile yakından ilişkilidir. Ektopik kalsifikasyonun inhibitörü olan fetuin A düzeylerinin, hemodiyaliz hastalarında azaldıgı ve kardiyovasküler mortalite ile yakından iliskili oldugu bir çok çalısmada gösterilmis olmakla birlikte; fetuin A ile inflamasyon belirteçlerinin korelasyonu ve D vitamini tedavisinin serum seviyeleri üzerine etkilerine dair çalısmalar kısıtlıdır. Biz de çalısmamız da KBY'li hastalarda; parikalsitol ve kalsitriol tedavisi ile fetuin A ve inflamasyon belirteçlerinin serum seviyelerinin degisimini ve birbirleri ile iliskilerini değerlendirmeyi amaçladık. Çalısmaya üç farklı diyaliz merkezinden toplam 71 hemodiyaliz (HD) hastası katılmış olmakla birlikte; çeşitli sebeplerle hastaların çalışmadan çıkarılması nedeni ile; 3.ay değerlendirmesi 47, 6. ay değerlendirmesi 26 hasta üzerinden yapıldı. Demografik özellikleri, primer ve sekonder hastalıkları, mevcut tedavileri kaydedilen hastalara, rastgele yöntemle parikalsitol ve kalsitriol tedavisi baslanarak; bazal, 3. ve 6. ay biyokimyasal, hematolojik, inflamatuar belirteçleri ve fetuin A düzeyleri çalısıldı. Parikalsitol ve kalsitriol tedavisi verilen iki grup arasında; hematolojik, biyokimyasal, inflamatuar belirteçler ve fetuin A düzeylerinin bazale göre seviyeleri ve yüzde değişimleri açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Ancak bazal fetuin A ile vücut kitle indeksi (VKI) arasında anlamlı pozitif korelasyon, HD süresi ve CRP ile anlamlı negatif korelasyon tespit ettik. Ayrıca böbrek kaynaklı hastalıklardan dolayı diyalize giren hastalarda fetuin A degeri belirgin yüksek iken, hipertansiyon nedeni ile diyalize girenlerde ise belirgin düsük saptandı. Sonuç olarak; çalısmamızda fetuin A ve inflamasyon belirteçleri üzerine etkileri açısından iki tedavi arasında fark saptamadık. Bulgular; her iki tedavinin de fetuin A üzerine olumlu ya da olumsuz etkisi olmadığını düşündürmekle birlikte bulgularımızın daha geniş çaplı çalışmalarla karşılaştırılarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Vascular calcification is associated with high levels of mortality and morbidity related to cardiovascular diseases in patients with chronic kidney disease. Although fetuin A which is inhibitor of ectopic calcification, is downregulated in hemodialysis patients and closely related to cardiovascular mortality has been shown in a lot of study; studies about correlations of fetuin A to inflammation markers and effects of vitamin D therapy on serum levels of fetuin A are limited. In our study; we aimed to evaluate changing in levels of fetuin A and inflammation markers with paricalcitol and calcitriol teraphy and relationship between fetuin A and inflammation markers in patients with chronic kidney disease. Although 71 patients on hemodialysis from three different dialysis center were enrolled in this study; some patients were excluded because of various reasons and so; third month evaluation were done on 47 patients and sixth month evaluation were done on 26 patients. After demographical characteristics, primary and secondary diseases, current therapy of patients were obtained, patients were treated randomly with paricalcitol or calcitriol. Samples for biochemical, hematological, inflammatory markers and fetuin A were measured before therapy and after 3rd and 6th month. There were no significant differences between groups treated with paricalcitol or calcitriol at the biochemical, hematological, inflammatory markers and fetuin A levels either at baseline or end of follow up and in terms of percentage changes. But we found out significant positive correlation between body mass index and fetuin A, significant negative correlation between fetuin A and hemodialysis vintage and CRP. At the same time; fetuin A levels were discovered clearly high at the patients on hemodialysis because of diseases related to kidney; while clearly low at the patients on hemodialysis origined hypertension. In conclusion; we didn't find out significant difference between two treatment regime about effects of inflammation markers and fetuin A levels. Although findings have been suggested that there were no positive or negative effects on fetuin A within both treatment; further studies with large scale comparing to our findings are needed to be performed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4792
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
386955.pdf475.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons