Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4743
Title: Siyah alaca sığırlarda dış görünüş özelliklerine ait parametre ve damızlık değer tahmini
Other Titles: Estimation of parameter and breeding value type traits in Holstein cattle
Authors: Tuncel, Erdoğan
Duru, Serdar
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Siyah alaca
Dış görünüş özellikleri
Süt verimi
Varyans unsurları
Damızlık değer tahmini
Holstein friesian
Type traits
Milk yield
Variance components
Breeding value estimation
Issue Date: 11-Nov-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Duru, S. (2005). Siyah alaca sığırlarda dış görünüş özelliklerine ait parametre ve damızlık değer tahmini. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, Siyah Alaca sığırlarda dış görünüş özelliklerine ait bazı parametrelerin ve damızlık de erin tahmin edilmesi amacıyla yapılmıştır. Ayrıca dış görünü özellikleri ve süt verimi arasındaki genetik ve fenotipik korelasyonlar da tahmin edilmiştir.Araştırmada 158 boğanın 128 işletmede yetiştirilen 597 kızı dış görünüş özellikleri bakımından sınıflandırılmıştır. Bunlardan her birinin en az 3 kızı olan 46 boğanın 70 işletmede yetiştirilen 354 baş kızına ait sınıflandırma kaydı ile 37 boğanın 56 işletmede yetiştirilen 206 kızına ait 304 laktasyon kaydı kullanılmıştır. 16 doğrusal özellik 1-9 puanlık bir skalada ve 4 genel özellik ise 65-100 puanlık bir skalada puanlanmıştır. Sağrı yüksekliği ölçü bastonu ile ölçülmüştür. Varyans komponentleri, damızlık de erler ve özellikler arası korelasyonlar, Kısıtlanmış En Yüksek Maksimum Olabilirlik (REML) prosedürü ile Bireysel Hayvan Modelinde MTDFREML kullanılarak tahmin edilmiştir. Sağrı yüksekli i ortalaması 145.56 cm'dir. Doğrusal tanımlama özelliklerine ait ortalama değerler, ön meme başı yerleşimi için 4.47 ile beden derinli i için 6.42 arasında değişmiştir. 305 gün süt verimine ait ortalama de er 6010.3 kg'dır. Ön meme bağlantısı ve ön meme başı yerleşimi için kalıtım dereceleri 0.00 bulunmuştur. Doğrusal özelliklerde en düşük ve en yüksek kalıtım derecesi, sütçülük özelliğinde ve beden kapasitesinde sırasıyla 0.06 ve 0.62 olarak tahmin edilmiştir. Süt veriminin kalıtım derecesi ve tekrarlanma derecesi 0.20 olarak tahmin edilmiştir. 305 gün süt verimi ile dış görünüş özellikleri arasındaki genetik korelasyonlar -0.13 (meme tabanı) ile 1.00 (meme, ayak bacak yapısı) arasında değişmiştir.Damızlık de erleri tahmin edilen 46 boğadan 24'ünün sperması Almanya'dan ithaledilmiştir. Bu nedenle iki ülke arasında dış görünüş özellikleri için, genotip x çevre (boğa x ülke) interaksiyonu araştırılmıştır. Almanya için RZE (Relative Breeding Value Conformation) Türkiye için GTI (General Type Index) kullanılmıştır. Bunun nedeni, bu araştırmada kullanılan alt indekslerin Almanya'da kullanılan indekslere benzemesi, RZE ve GTI'nın aynı şekilde oluşturulması ve damızlık değerin aynı şekilde standardize edilmesidir. İki ülkedeki sıralamanın istatistiki olarak önemli ölçüde değişip değişmediğini belirlemek için, boğaların her iki ülkedeki sıraları (RZE ve GTI için) arasında sıra korelasyonu hesaplanmış ve önemlilik testi yapılmıştır. Hesaplanan korelasyon katsayısı 0.008 ± 0.2132 olup istatistiki açıdan önemli değildir, bu sonuç boğaların iki ülkedeki sıralamalarının farklı olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar Almanya ile Türkiye arasında genotip x çevre interaksiyonunun varlığını ortaya koymaktadır.
This research was conducted to estimate some parameters and breeding values for typetraits in Holstein Friesian cattle. In addition, genetic and phenotypic correlations between milk yieldand type traits were estimated. In this study 597 daughters of 158 sires in 128 herds were classified for type traits, andtype scores of 354 daughters bred within 70 herds sired by 46 sires which have at least threedaughters and 304 lactation records of 206 daughters within 56 herds sired by 37 sires wereconsidered in the data analysis. Sixteen linear type traits on a scale of 1 to 9, and 4 general traitson a scale of 65 to 100 were scored. Stature was measured by a measuring cane. Variancecomponents, breeding values and correlations among the traits were estimated by a restrictedmaximum likelihood (REML) procedure applied to individual animal model using MTDFREML.The mean stature was 145.56 cm. Mean values for linear traits changed from 4.47 for foreteat placement to 6.42 for body depth. Mean value of 2x305 day milk yield was 6010.3 kg.Heritabilities for fore udder attachment and front teat placement were found 0.00.Heritability for linear traits estimated for lowest and highest dairy character and for body capacitywas 0.06 and 0.62, respectively. Dairy character and body capacity were estimated 0.06 and 0.62respectively in the lowest and highest heritability in linear traits.Heritability and repeatability of milk yield were estimated such as 0.20. Genetic correlationsbetween 305 day milk yield and type traits changed from -0.13 (udder depth) to 1.00 (udder, feetand legs).Semen for 24 of 46 sires which had estimated breeding values available were importedfrom the Germany. Therefore, genotype by environment (sire x country) interaction betweenGermany and Turkey were investigated for type traits. Relative Breeding Value Conformation(RZE) and General Type Index (GTI) were used for Germany and Turkey, respectively. Thereasons for using RZE and GTI were similarity between composite indices used in the study andthe indices used in Germany, creation of RZE and GTI and standardization of breeding values tobe similar.To determine whether variation of the ranks in both countries, rank correlation calculationsamong the ranks (RZE and GTI) of sires in both countries and significance tests were performed.Estimated correlation coefficient (0.008 ± 0.2132) was not significant; leading to the conclusion thatranking of sires in both countries were different. These results indicate the existence of genotypeby environment interaction between Germany and Turkey.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4743
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198679.pdf4.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons