Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4724
Title: Bir örgütsel bağlılık türü olarak sendikal bağlılık ve bir sendika örneği
Other Titles: As a type of organizational commitment union commitment and an example of a trade union
Authors: Aytaç, Serpil
Hacıoğlu, Sevil
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Bilim Dalı.
Keywords: Sendikal bağlılık
Sendikal doyum
Sendikadan ayrılma niyeti
Sendika
Bağlılık
Union commitment
Union satisfaction
Intention to leave from the Union
Union
Commitment
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hacıoğlu, S. (2014). Bir örgütsel bağlılık türü olarak sendikal bağlılık ve bir sendika örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Sendikalar, çalışma yaşamında adaletin sağlanması, çalışanların çalışma koşullarının ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi hususunda önemli rol oynayan, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan örgütlenmelerdir. Sendikalar güçlerini üyelerinden almaktadır. Bu sebeple üyelerin sendikaya göstermiş oldukları bağlılık eğilimleri, sendikaların gücünü yansıtmaktadır. Sendikaların küreselleşen dünyada etkin bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için üyelerin sendikal doyumlarının ve sendikal bağlılıklarının sorgulanması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, sendika üyesi çalışanlar arasında sendikal doyum, sendikal bağlılık ve sendikadan ayrılma niyeti arasındaki ilişkileri belirlemek ve etki eden faktörleri ortaya koymaktır. Bu amaca ulaşabilmek için, metal sanayiinde örgütlü bir sendikanın üyesi olan toplam 636 çalışanın sendikal bağlılık, sendikal doyum ve sendikadan ayrılma niyeti düzeyleri belirlenerek, bazı demografik değişkenler açısından aralarındaki ilişki incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak anket yöntemi seçilmiştir. Anket formunda demografik veriler, Sendikal Doyum Ölçeği, Sendikal Bağlılık Ölçeği ve İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği yer almaktadır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel metodlar (frekans, ortalama, yüzde, standart sapma) ve t-testi, one-way Anova testi, Pearson Korelasyonu ve Stepwise Çoklu Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sendika üyesi çalışanların sendikal doyum ve sendikal bağlılık düzeyleri arttıkça sendikadan ayrılma niyetlerinin azaldığı saptanmıştır.
Trade unions are the organizations which are indespensable element of democracy play an essential role in the matter of securing the justice in work life, improving the working conditions and living standards. Trade unions draw their strenght from members. Therefore the union members' taint of commitment to the union, shows the power of trade unions. In a globalized world trade unions need to question union satisfaction and union commitment in order to survive. The purpose of this study is to determine the relationship between union satisfaction, union commitment and intention to leave from the union among members and present the factors that affect. A total of 636 trade union members' levels of union commitment, union satisfaction and intention to leave from union are determined and the relationship between them in terms of some of the demographic variables are examined to achieve this purpose. Questionnaire methot is selected as a data collection. collection. In the questionnaire, there are the demographic datas, Union Satisfaction Scale, Union Commitment Scale and Intention to Leave from the Job Scale. At the analysis of the data, descriptive statistical methods (frequency, percentage, mean, standart deviation), t-test, one-way ANOVA, Pearson Correlation and Stepwise Multiple Regression analysis are used. As a result of the research, when the levels of union satisfaction and union commitment of the unionized employees increase, it is determined that the levels of intention to leave from the union decrease.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4724
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
380115.pdf1.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons