Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4719
Title: Türkiye'de yerel yönetimlerin sosyal politikaya bakış açısı "sosyal belediyecilik" (Nilüfer ve Yıldırım Belediyesi örneği)
Other Titles: Local governments' perspectives in the field of social municipality in Turkey "social manucipality" (The case of Ni̇lüfer and Yıldırım Manucipality)
Authors: Işığıçok, Özlem
Bayraktar, Bahar
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bilim Dalı.
Keywords: Yerel yönetimler
Belediyeler
Sosyal politika
Sosyal belediyeci
Local governments
Municipalities
Social policy
Social municipality
Issue Date: 23-Dec-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayraktar, B. (2013). Türkiye'de yerel yönetimlerin sosyal politikaya bakış açısı "sosyal belediyecilik" (nilüfer ve yıldırım belediyesi örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Sosyal politikalar bugün gerek devletin, gerekse devlet erkini temsil eden yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu en temel uygulama alanlarıdır. Yerel yönetimlerin en temel birimini oluşturan belediyeler bu bağlamda uyguladıkları politikalar ile bayrağı en önde taşıyan kurumlardan biridir. Yerel yönetimler sosyal politika uygulama alanında günümüzde değişen koşulların yakın takipçisi, genel ihtiyaçların yerelleşmesi ve uygulanması açısından en sistematik organizasyonlardır. Bu uygulamaların altında, devletin yasal zorunluluk olarak sunduğu sosyal işlevin yanında, özellikle belediyelerin kendi aralarında vermiş oldukları hizmet yarışı da amaç daha yaşanabilir bir bölge oluşturmaktır. Bu çalışmanın amacı, tarihsel geçmişi Sanayi Devrimi'ne kadar dayanan sosyal politika uygulamalarının, yerleşik yaşama geçiş ile şekil almaya başlayan yerel yönetim hizmetlerinde nasıl yer almaya başladığı, günümüzde belediyelerin sosyal politika hizmetlerini destekleyen 5393 sayılı yasa ile nasıl mahalli düzeyde hizmetler üretildiği, Türkiye'de de son yıllarda ortaya çıkan sosyal belediyecilik olgusunun, belediye hizmetlerinde hangi imkanlar dahilinde uyarlandığını incelemektir. Çalışmada, yerel yönetimlerden belediyelere ağırlık verilmiş, belediyelerin geçmişten günümüze gelişimleri incelenmiş, sosyal politika ve sosyal belediyeciliğe bakışları araştırılmış, konuya uygunluğu açısından Nilüfer Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi incelenmiş, sorulan sorular karşında verilen cevaplar ile bulgular elde edilmiştir. Yapılan çalışmada belediyelerin sosyal belediyecilik alanında yaptıkları çalışmaların bölgesel ve ekonomik açıdan farklılıklar gösterdiğini, verilen görevleri yapmak amacı ile proje oluşturulurken yoğunluklu olarak beldede yaşayan halkın ekonomik açıdan mağduriyetlerini gidermeye yönelik hizmetler sunulduğu görülmektedir.
Social policies are the main application fields required by the state and local governments that represent the state's power. Municipalities that make up the basic units of local governments blaze the trail with their policies implemented in this context. The purpose of this study is to examine how the social policies,the historical background of which date back to Industrial Revolution, began to take place in local government services which took shape with the transition to settled life, what kinds of services are provided by local governments with the help of the law no. 5393 that supports the local services, and how the phenomenon of social municipality occuring in Turkey in recent years are adopted and implemented in municipal services. In this study, among local authorities,local governments are featured and the developments of local governments are analysed from past to present. Local governments' perspectives of social policy and social municipality are studied, and Nilüfer and Yıldırım Municipalities are analysed regarding its appropriateness to the subject that is studied. Results are obtained with the face of the answers to the questions. It is concluded that the works done by local governments in the field of social municipality show regional and economic differences, and when a project is designed to fulfil a duty, it is seen that the services are mostly intended to relief the economic grievances of the people living in that town.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4719
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
380113.pdf1.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons