Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4701
Title: Hepatosellüler karsinom tanılı sirotik hastalarda karaciğer sirozu etyolojisinin sürviye etkisi
Other Titles: Effect of liver cirrhosis etiology on survival in cirrhotic patients with HCC
Authors: Kıyıcı, Murat
Yıldırım, Çınar
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Gastroenteroloji Bilim Dalı.
Keywords: Hepatosellüler karsinom
Siroz
Etyolojik faktörler
Yaşam
Prognoz
Hepatocellular carcinoma
Cirrhosis
Etiologic factors
Survival
Prognosis
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldırım, Ç. (2015). Hepatosellüler karsinom, siroz, etyolojik faktörler, yaşam, prognoz.Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Hepatosellüler karsinom (HSK) dünyada en sık görülen beşinci ve en öldürücü üçüncü kanserdir. HSK gelişiminde bilinen en önemli risk faktörü sirozdur. HSK en sık viral hepatitlere bağlı karaciğer sirozu olan hastalarda gelişir. Bu çalışma ile HSK tanılı sirotik hastalarda prognozu etkileyen faktörlerin ve karaciğer sirozu etyolojisinin yaşam süresine etki edip etmediğinin saptanması amaçlanmıştır. Bu retrospektif çalışmaya, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı'na 2006-2014 tarihleri arasında başvuran ve HSK tanısı alan toplam 207 sirotik hasta dahil edilmiştir. HSK dışında bir malign hastalık tanısı olan hastalar ve takipleri esnasında karaciğer transplantasyonu olan hastalar çalışma dışında bırakılmıştır. Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların demografik bilgileri ile klinik, laboratuar ve radyolojik bulguları, hastalara uygulanan tedavi yöntemleri kaydedilmiş, hastaların sağkalım analizleri yapılarak sonuçları etkileyen prognostik faktörler araştırılmıştır. HSK, hastaların %62.3'ünde hepatit B virüsü (HBV), %19.8'inde hepatit C virüsü (HCV), %4.8'inde "HBV + hepatit D virüsü (HDV) koenfeksiyonu", %4.8'inde kriptojenik, %4.4'ünde nonalkolik steatohepatite (NASH) ve %3.9'unda alkol kullanımına sekonder siroz zemininde gelişmiştir. Medyan genel sağkalım 11 ay olarak saptanmıştır ve etyolojik gruplar arasında sağkalım açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur. Tek değişkenli analizlerle yapılan değerlendirmelerde survi üzerinde anlamlı etkisi olduğu tespit edilen 17 parametre multivaryans cox regresyon analizine dahil edilmiştir. Cox regresyon analizi sonucunda "total bilirubin düzeyi, The Cancer of the Liver Italian Program (CLIP) skoru, Radyofrekans ablasyon (RFA) yapılmış olmak ve rezeksiyon yapılmış olmak" survi ile ilişkili bağımsız parametreler olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada HSK'nın ileri yaş erkeklerde baskın olarak görüldüğü, HBV'nin HSK gelişiminde en önemli etiyolojik faktör olduğu ve medyan sağkalım süresinin 1 yıldan kısa olduğu tespit edilmiştir. Etyolojik faktörlerin survi üzerine etkisi saptanmamıştır. Surviyi belirleyen bağımsız parametreler: total bilirubin düzeyi, CLIP skoru ve tedavi seçimidir.
Effect of Liver Cirrhosis Etiology on Survival in Cirrhotic Patients with HCC Hepatocellular carcinoma (HCC) is the fifth most common cancer and the third most deadly in the world. The most important known risk factor for HCC development is cirrhosis. HCC develops most often in patients with cirrhosis of the liver due to viral hepatitis. In this study, it is aimed to determine the factors affecting the prognosis and whether liver cirrhosis etiology have effect on life expectancy in cirrhotic patients with HCC. 207 cirrhotic patients diagnosed with HCC who were admitted to Uludag University Medical Faculty Department of Gastroenterology between 2006-2014 are included to this retrospective study. Patients with a diagnosis of malignant disease other than HCC and patients who underwent liver transplantation during the follow-up period were excluded. The demographic data and clinical, laboratory and radiological findings of all patients included in the study and methods of treatment applied to the patients are recorded; survival analysis of the patients is performed and the prognostic factors affecting the results are studied. HCC has developed in the ground of underlying cirrhosis due to hepatitis B virus (HBV) in 62.3%, hepatitis C virus (HCV) in 19.8%, "HBV+ hepatitis D virus (HDV) coinfection" in 4.8%, of cryptogenic origin in 4.8%, secondary to alcohol abuse in 4.4% and nonalcoholic steatohepatitis (NASH) in 3.9% of patients. Median overall survival is found to be 11 months and there is no statistically significant difference in terms of survival between etiologic groups. The 17 parameters which are found to have a significant effect on the survival in the assessments made by univariate analysis are included in the multivariate cox regression analysis. According to cox regression analysis, total bilirubin level, The Cancer of the Liver Italian Program (CLIP) score, undergoing radiofrequency ablation (RFA) or resection are identified as independent parameters associated with survival. As a result, in this study it is determined that HCC is seen predominantly in older men, HBV is the most important etiologic factor for HCC development, and the median survival time is less than 1 year. No effect of etiologic factors on the survival is detected. Independent parameters that predict overall survival are: total bilirubin level, CLIP score and the treatment choice.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4701
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
377068.pdf1.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons