Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4692
Başlık: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay kararları ışığında koruma tedbirleri kapsamında müdafie özgü düzenlemeler
Diğer Başlıklar: Privileged legal regulation about defense counsel in precautionary measures in the context of European Court of Human Rights and Court of Cassation decisions
Yazarlar: Sevdiren, Öznur
Balcı, Meral
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Müdafi
Arama
Elkoyma
Telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Defense counsel
Search
Seizure
Interception of correspondence through telecommunication
European Court of Human Rights
European Convention on Human Rights
Yayın Tarihi: 10-Eyl-2014
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Balcı, M. (2014). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay kararları ışığında koruma tedbirleri kapsamında müdafie özgü düzenlemeler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Ceza muhakemesinde şüpheli veya sanık ile müdafii arasındaki ilişkinin gizliliği, arama, elkoyma ve telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi tedbirleri bakımından yasal olarak ayrıca düzenlemeyi gerekli kılmıştır. Kanunda belirtilen sıkı şartların yerine getirilmesi halinde müdafiin bürosunda ve konutunda arama ve elkoyma geçerlidir. Bununla birlikte, telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi tedbiri bağlamında yasaklayıcı hüküm, şüpheli veya sanığın kendisine yüklenen suç nedeniyle müdafii ile iletişiminin, bürosu, konutu ve yerleşim yerindeki telekomünikasyon araçlarıyla yapılması halinde tedbire konu olamayacağını kabul etmiştir. Bu konuya ilişkin olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan Adil Yargılanma Hakkı (m.6) ve Özel Hayata Saygı Hakkı (m.8) kapsamında karar vermektedir. Netice itibariyle, bu tezde müdafi özelinde arama, elkoyma ve telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi tedbirlerine ilişkin yasal düzenlemeler ve Yargıtay kararları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde adil yargılanma hakkı ve özel hayata saygı hakkının korunması bağlamında incelenmiştir.
Attorney- client privilege in criminal procedure has been required to privileged legal regulations with regards to search, seizure, interception of correspondence through telecommunication. In case of execution of special terms referred to in law, search and seizure in office and dwelling of defense counsel is applicable. However, prohibitive provision in relation to interception of correspondence through telecommunication agreed that in connection with investigations related to the suspect or the accused, this measure of protection shall not be applied for telecommunication devices in the office, dwelling and domicile of a defense counsel. In relation to this matter European Court of Human Rights makes a decision in the ceontext of Right to a Fair Trial (Article 6) and Right to Respect for Private Life (Article 8) in European Convention on Human Rights. Consequently, privileged legal regulation about defense counsel with regards to search, seizure, interception of correspondence through telecommunication and Court of Cassation Decisions has been examined in the context of the protection of the right to respect for private life and right to a fair trial by European Convention on Human Rights in this thesis
URI: http://hdl.handle.net/11452/4692
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
386013.pdf1.84 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons