Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4679
Title: Patent valuation in the scope of corporate tax law exception
Other Titles: Kurumlar vergisi kanunu istisnası kapsamında patent değerleme
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.
Ildır, Fehmi Ali
Keywords: Patent valuation
Valuation methods
Corporate tax law exception
Cost-based approach
Revenue-based approach
Patent değerleme
Değerleme yöntemleri
Kurumlar vergisi istisnası
Maliyet yaklaşımı
Gelir yaklaşımı
Issue Date: 16-Apr-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ildır, F. A. (2017). "Patent valuation in the scope of corporate tax law exception". International Journal of Social Inquiry, 10(1), 27-51.
Abstract: In recent years, research and development activities have been accelerated in many countries to achieve stable economic growth. Patent applications are also regarded as an important measure of these activities. In fact, the number of patent applications and registrations in national and international arena is becoming the most important indicator of the development in this area. According to a report released by the World Intellectual Property Office (WIPO) in 2014, more than 60% of patent applications in the world appear to be from the US, Japan and China. In Turkey, the number of patent applications filed by domestic companies in 2014 was 4861 and the number of registered applications was 1251. In 2014, the number of applications are increased by 13% to 5512 and the number of registrations are increased by 38% to 1730. Whereas, in 2014, the number of patent applications filed by foreign companies operating in Turkey was 7514 and the number of registered applications was 7279. In 2015, patent applications increased by 12% to 8446 and registrations increased by 15% to 8370. Patent rights obtained through research and development activities with inherently high cost items are very compelling for small and medium-sized enterprises operating in many countries. Moreover, taken into consideration that countries are in the effort of creating more added value with fewer resources, it becomes compulsory to encourage and support these activities on a national basis. Significant developments have been achieved in Turkey in the last decade. With the “Law on Supporting Research, Development and Design Activities” numbered 5746, which was enacted in 2008, it is aimed to create a real sense of awareness for research and development within the country and to provide various financial supports to the companies. Another aim of this law is to provide patent and utility model registration for products, processes and software having a certain technological value achieved as a result of R&D activities. In this way, Turkey will have a say in the world class through its companies by increasing the number of outputs having high value added patents and utility models.
Son yıllarda pek çok ülkede istikrarlı bir ekonomik büyüme yakalayabilmek amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetlerine hız verildiği görülmektedir. Bu faaliyetlerin önemli bir ölçütü olarak da patent başvuruları gösterilmektedir. Hatta ulusal ve uluslararası alanda yapılan patent başvuru sayısı ve tescili bu alandaki gelişmenin en önemli göstergesi haline gelmektedir. Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO) tarafından açıklanan rapora göre, 2014 yılında dünyadaki patent başvurularının %60’ından fazlası ABD, Japonya ve Çin’e ait başvurular olduğu görülmektedir. Türkiye’de ise 2014 yılında yerli firmaların yaptıkları patent başvurusu 4861ve yapılan tescil sayısı 1251 olmuştur. 2015 yılında ise %13’lük artışla patent başvuru sayısı 5512’ye, yapılan tescil ise %38’lik artışla 1730’a yükselmiştir. Buna karşın Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı firmaların yaptığı patent başvurusu 2014 yılında 7514 ve tescil sayısı 7279 olmuştur. 2015 yılında ise patent başvurusu %12’lik artışla 8446’ya ve yapılan tescil işlemleri de %15’lik artışla 8370’e yükselmiştir. Yapısı gereği yüksek harcama kalemlerine sahip olan araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve sonucunda elde edilecek olan patent hakkı pek çok ülkedeki mikro bazda çalışan firmaları oldukça zorlamaktadır. Ayrıca ülkelerin daha az kaynakla, daha fazla katma değer yaratma çabası içerisinde oldukları da göz önüne alındığında bu faaliyetlerin ülke bazında teşvik edilmesi ve desteklenmesi zorunlu hale gelmektedir. Türkiye’de de özellikle son on yıllık dönemde bu alanında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 2008 yılında yürürlüğe giren 5746 sayılı “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” ile ülke içinde gerçek anlamda bir araştırma ve geliştirme bilincinin oluşturulması amaçlanmış ve firmalara çeşitli mali destekler getirilmiştir. Bu kanunun bir diğer amacı da Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürün, süreç ve yazılım gibi teknolojik açıdan belirli bir değere sahip olan çıktılara patent ve faydalı model tescili yapılmasını sağlamaktadır. Böylelikle Türkiye’deki firmaların sahip olacağı katma değeri yüksek patent ve faydalı modele ilişkin çıktıların sayısının artırılması ile dünya klasmanında söz sahibi olunması mümkün olacaktır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/324613
http://hdl.handle.net/11452/4679
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2017 Cilt 10 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_1_2.pdf347.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons