Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4677
Title: Konfeksiyon sanayiinde Lcyra'lı® kumaşların dikiş problemlerinin incelenmesi
Other Titles: An investigation for sewing problems of elastic fabrics in clothing industry
Authors: Meriç, Binnaz
Gürarda, Ayça
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Konfeksiyon
Elastan
Çekim oranı
Silikon
Puntalı iplik
Turlu iplik
İğne kesme indeksi
Dikiş yeterliliği
İğne dalış kuvveti
Dikiş açması
Dikiş sırıtması
Clothing
Elastane
Draw ratio
Silicone
Air-covered yarn
Twisted yarn
Needle damage index
Seam efficiency
Needle penetration force
Seam slippage
Seam grinning
Issue Date: 26-Sep-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürarda, A. (2005). Konfeksiyon sanayiinde Lcyra'lı® kumaşların dikiş problemlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde elastan (lycra®) içeren dokuma kumaşlardan yapılan giysilere talep oldukça fazladır. Elastanlı kumaşın rahatlığı, vücuda uyumu, esnekliği onu aranan ürün haline getirmiştir. Bu araştırmada; tekstil endüstrisinin son yıllarda en önemli konularından biri olan, konfeksiyon sanayiinde elastan (lycra®) içeren dokuma kumaşların dikiş problemleri incelenmeye çalışılmıştır. Elastan (lycra®) içeren dokuma kumaşın, dikiş problemlerini inceleyebilmek için elastanlı kumaşın oluşum aşamalarını çok iyi takip etmek ve kumaşın özelliklerini ortaya çıkarmak gerekir. Bu amaçla, bu araştırmada, elastan oranları % 3-4 arasında değişen, farklı özelliklerde elastanlı dokuma kumaş numuneleri dokutulmuştur. Bu kumaş numunelerinde; elastan çekim oranının, ön fikse sıcaklığının, silikonlu aprenin, kumaş sıklığının, örgü tipinin, elastanlı iplik tipinin ve elastanlı iplik üzerindeki punta sayısının dikiş performansı ve dikiş problemleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Dikiş performansının belirlenmesinde etkili olan değerler, kopma mukavemeti ve uzaması, kalıcı uzama ve kumaş elastikliği (growth), yırtılma mukavemeti, dikiş mukavemeti, dikiş yeterliliği ve iğne dalış kuvvetidir. Dikiş problemleri olarak, dikiş kayması, dikiş sırıtması ve dikiş hasarları incelenmiştir. Elastanlı dokuma kumaşlarda en fazla dikiş probleminin dikiş hasarlarından ortaya çıktığı görülmüştür. Elastanlı kumaşların kopma dayanımları düşük hasara karşı eğilimleri yüksektir. Elastan içeren dokuma kumaşların dikiş problemleri ve dikilebilirlik değerleri objektif olarak ortaya çıkarılmış, kumaş özellikleri ile dikilebilirlik göstergeleri arasında lineer korelasyonlar elde edilmiştir.
In todays world, there is significant demand to elastic woven stretch fabrics. Garments made from elastic woven stretch fabrics allow easy body movements, fit well, keep their shape and they are comfortable to wear. Elastane has now become a standard fiber in all areas of clothing. In clothing industry, the sewing problems of elastic woven fabrics are very important. In order to be able to observe the sewing problems of elastic fabrics, the production step of fabrics should be followed carefully and fabrics specifications needs to be determined precisely. In this study, 3 fabric types were woven with different specifications for the experiments. Elastane ratio was taken % 3-4 in those fabrics. This study presents an experimental study about the effects of elastane draw ratio, pre- fixation temperature, silicone, fabric structure and elastane yarn structure to the sewing performance and sewing problems. Breaking strength, breaking strain, residual extension, tear strength, seam strength, seam openning strength, seam efficiency and needle penetration forces were important factors for sewing performance. There are two basic problems in the seam operation of the elastic fabrics. One of them is unsufficient elasticity of the seams and the other is elastane damage. In woven stretch fabrics the major sewing problems occur due to the sewing damage. Those fabrics have low breaking strength and tendency to sewing damage. At the end of the experimental study, relations between sewability and fabric properties were determined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4677
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198653.pdf35.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons