Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4616
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorErcan, Özlem-
dc.contributor.authorHocaoğlu, Kadriye-
dc.date.accessioned2019-12-30T07:42:28Z-
dc.date.available2019-12-30T07:42:28Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationHocaoğlu, K. (2014). Fennî Dîvânı (İnceleme-metin). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4616-
dc.description.abstractBu çalışma, XIX. yüzyılın son yarısında yaşamış olan Alevî-Bektaşî şairlerinden Fennî'nin hayatı, edebî kişiliği ve bilinen tek eseri olan Dîvân'ının tespit edilebilen tek nüshasının incelenmesini esas almaktadır. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Fennî'nin hayatı hakkındaki bilgiler ve edebî kişiliği ortaya konmaya çalışılmıştır. Fennî mahlaslı diğer şairler hakkında bilgiler de bu bölümde verilmiştir. İkinci bölümde Fennî Dîvânı'ndaki nazım şekilleri ve türleri, âhenk unsurları ve dil özellikleri ele alınmıştır. Üçüncü bölümde "Fennî Dîvânı'nın Tahlili" başlığı altında cemiyet, din ve tasavvuf, tabiat ve sosyal hayata dair unsurlar ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. Dördüncü bölüm ise transkripsiyonlu metin, özel adlar dizini ve sözlük kısmını içermektedir. Hazırlanan bu yüksek lisans teziyle Fennî'nin hayatı ve edebî kişiliği ortaya konarak, Dîvân'ından hareketle Türk Edebiyatı içerisindeki yeri tespit edilmeye çalışılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThis thesis has been studies life of Fenni who lived last half of 19th century and one of Alevî-Bektaşî poests, his literary personality and only known work Divan. This study consist of four parts. In first part there is information about life of Fenni and his literary personality, after in this part other poets who nicknamed Fenni have been studied. In the second part Fennî Dîvânı examined accourding to verses structure and types, harmony elements and language characteristics. In the third part under the title of "Fennî Dîvânı'nın Tahlili" community, religion, mysticism, nature and elements of social life that have been studied in detail. In the north part there are the transcribed text, private name directory and dictionary. With this thesis life and literary personality of Fennî is presented to determine its place in Turkish literature.en_US
dc.format.extentXIII, 346 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectMora Yenişehirli Fennîtr_TR
dc.subjectFennî Dîvânıtr_TR
dc.subjectAlevî-Bektaşî edebiyatıtr_TR
dc.subjectDivan of Fennien_US
dc.subjectAlevî-Bektaşî literatureen_US
dc.titleFennî Dîvânı (İnceleme-metin)tr_TR
dc.title.alternativeDivan of Fenni (Analyses-text)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.tubitakBİDEB 2210tr_TR
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı/Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
386012.pdf3.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons