Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4616
Başlık: Fennî Dîvânı (İnceleme-metin)
Diğer Başlıklar: Divan of Fenni (Analyses-text)
Yazarlar: Ercan, Özlem
Hocaoğlu, Kadriye
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı/Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Mora Yenişehirli Fennî
Fennî Dîvânı
Alevî-Bektaşî edebiyatı
Divan of Fenni
Alevî-Bektaşî literature
Yayın Tarihi: 2014
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Hocaoğlu, K. (2014). Fennî Dîvânı (İnceleme-metin). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu çalışma, XIX. yüzyılın son yarısında yaşamış olan Alevî-Bektaşî şairlerinden Fennî'nin hayatı, edebî kişiliği ve bilinen tek eseri olan Dîvân'ının tespit edilebilen tek nüshasının incelenmesini esas almaktadır. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Fennî'nin hayatı hakkındaki bilgiler ve edebî kişiliği ortaya konmaya çalışılmıştır. Fennî mahlaslı diğer şairler hakkında bilgiler de bu bölümde verilmiştir. İkinci bölümde Fennî Dîvânı'ndaki nazım şekilleri ve türleri, âhenk unsurları ve dil özellikleri ele alınmıştır. Üçüncü bölümde "Fennî Dîvânı'nın Tahlili" başlığı altında cemiyet, din ve tasavvuf, tabiat ve sosyal hayata dair unsurlar ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. Dördüncü bölüm ise transkripsiyonlu metin, özel adlar dizini ve sözlük kısmını içermektedir. Hazırlanan bu yüksek lisans teziyle Fennî'nin hayatı ve edebî kişiliği ortaya konarak, Dîvân'ından hareketle Türk Edebiyatı içerisindeki yeri tespit edilmeye çalışılmıştır.
This thesis has been studies life of Fenni who lived last half of 19th century and one of Alevî-Bektaşî poests, his literary personality and only known work Divan. This study consist of four parts. In first part there is information about life of Fenni and his literary personality, after in this part other poets who nicknamed Fenni have been studied. In the second part Fennî Dîvânı examined accourding to verses structure and types, harmony elements and language characteristics. In the third part under the title of "Fennî Dîvânı'nın Tahlili" community, religion, mysticism, nature and elements of social life that have been studied in detail. In the north part there are the transcribed text, private name directory and dictionary. With this thesis life and literary personality of Fennî is presented to determine its place in Turkish literature.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4616
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
386012.pdf3.49 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons