Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4609
Title: Kronik idiyopatik trombositopenik purpura tanılı hastalarda eltrombopag kullanımı: Retrospektif analiz
Other Titles: Use of elthrombopag in patients diagnosed with chronic idiopathic thrombocytopenic purpura: A single center experience
Authors: Özkalemkaş, Fahir
Hafızoğlu, Emre
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Kronik immun trombositopeni
Refrakter hastalık
Eltrombopag
Chronic immune thrombocytopenia
Refractory disease
Elthrombopag
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hafızoğlu, E. (2014). Kronik idiyopatik trombositopenik purpura tanılı hastalarda eltrombopag kullanımı: Retrospektif analiz. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: İmmun (idiopatik) trombositopenik purpura (İTP), trombositlere karşı oluşan otoantikorların trombositlerin yaşam sürelerini kısaltması sonucu gelişen ve trombositopeni ile seyreden edinsel bir hastalıktır. Son yıllarda terminolojide revizyon yapılmış, İTP immun trombositopeninin kısaltması olarak kabul edilmiştir. İTP hastalarının çoğu trombosit sayısının 50.000/mm3'den fazla olması durumunda asemptomatiktir. Erişkin İTP'de tedavinin ana hedefi hastada majör kanamayı önleyebilecek güvenli bir trombosit sayısına ulaşmaktır, trombosit değerini tamamen normale getirmek değildir. Erişkinde tedaviye başlamayı gerektirecek eşik trombosit değeri tartışmalıdır, önemli olan hastanın kanama bulgularıdır. Birinci basamak tedaviler ve splenektomi ile bazı hastalarda yüz güldürücü sonuçlar elde edilmesine karşın, refrakter hastalarda istenilen sonuçlar elde edilememektedir. Eltrombopag (Revolade®) 2008 yılında FDA (Food Drug Administration) ve 2010 yılında EMA (European Medicines Agency) onayı almış, kronik ve refrakter İTP'de oral yolla kullanılan, peptid olmayan, megakaryosit farklılaşmasını ve profilerasyonunu uyararak trombosit üretimini arttıran bir ajandır. İTP tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar kadar eski bir geçmişi olmadığından ilacın klinik yansımalarını aydınlatmak amaçlı uluslararası pek çok çalışma yapılmaktadır. Biz de Ocak 2011 - Mart 2014 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Polikliniğinde kronik immun trombositopeni tanılı, refrakter ve eltrombopag kullanan toplam 25 hastanın demografik özelliklerini, eltrombopag tedavi yanıtını ve yan etki profilini değerlendirerek literatüre katkıda bulunmayı amaçladık. Yanıt olarak herhangi bir anda trombosit ≥30.000/mm3 düzeyleri alındığında 21 (%84) hastanın, trombosit ≥50.000/mm3 düzeyleri alındığında 18 (%72) hastanın yanıtlı olduğu gözlendi. Hastaların 13'ünün (%52) median takip süresi 18 ay ile devam eden cevaplılık haline sahip olduğu tespit edildi. Uzamış cevaplı hasta sayısının 5 olduğu, bu oranın tüm hastaların %20'sini, devam eden cevaplılık haline sahip hastaların ise %38,5'ini oluşturduğu tespit edildi. Çalışmamızdaki yanıt oranı literatür ile benzer olup uzamış cevap oranı nispeten daha yüksekti. Sonuç olarak; eltrombopag kronik İTP'li hastalarda trombosit değerlerini arttırmada ve kanama semptomlarını azaltmada %60-80 yanıt oranı ile etkin bir seçenektir. Bugüne kadar kısa ve uzun vadede iyi tolare edilmiş olup uzun dönem etkinlik ve güvenlik çalışmaları halen devam etmektedir.
Immune (idiopathic) thrombocytopenic purpura (ITP) is an acquired disease occured due to reduction of the life span of the thrombocytes by auto-antibodies against thrombocytes and it is accompanied by thrombocytopenia. In recent years, terminology has been revised and ITP was defined as abbrevation of immune thrombocytopenia. ITP patients are mostly asymptomatic when their thrombocyte count are more than 50.000/mm3. In treatment of adult ITP, main objective is acquiring a thrombocyte count enough for avoiding major bleedings, not restoring it to the completely normal values. Although there are still debates about cut-off thrombocyte count for initiating treatment in adults, bleeding signs of the patient are more important. Although there are favourable results with first step treatments and spleenectomy, same results cannot be obtained in refractory patients. Eltrombopag (Revolade®) was approved by FDA (Food Drug Administration) in 2008 and EMA (European Medicines Agency) in 2010. It is an non-peptic agent used orally in treatment of chronic and refractory ITP, it improves thrombocyte production by stimulating megacaryocyte differentiation and proliferation. Due to the short history of this drug than other drugs used for ITP treatment, there are many studies aimed for evaluating its clinical effects. We aimed to improving the literature by evaluating demograpics, treatment response of elthrombopag and side-effect profile of the 25 patients who were diagnosed as chronic immune thrombocytopenia and being refractory and using elthrombopag in Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Field of Haemathology Outpatient Clinics between January 2011-March 2014. When response was defined as a ≥30.000/mm3 or ≥50.000/mm3 random thrombocyte count, 21 (84%) and 18 (72%) patients were responsive, respectively. 13 (52%) of the patients were continiously responsive for a 18 months of median follow-ups. There were 5 prolonged responsive patients and it was found that it accounted %20 of the all patients and 38,5% of the continuously responsive patients. Responsiveness rate of our study was similar to the literature and prolonged responsiveness was relatively higher than literature. In conclusion, elthrombopag is an effective option with a 60-80% response rate for improving thrombocyte counts and reducing bleeding symptoms in patients with chronic ITP. For now, elthrombopag has been tolerated well through short and long-term, but studies related with effectiveness and safety are still ongoing.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4609
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
374958.pdf715.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons