Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4601
Title: Kolorektal kanserlerde MACC1,MET ve NM23-H1 gen ekspresyonlarının prognozla ilişkisi
Other Titles: Macc1,met and NM23-H1 gene expression relation prognosis in colorectal cancers
Authors: Öztürk, Ersin
Ceylan, Serkan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Kolorektal kanser
Gen ekspresyonu
Erken evre
RT-PCR
Colorectal Cancer
Gene expression
Early stages
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ceylan, S. (2015). Kolorektal kanserlerde MACC1,MET ve NM23-H1 gen ekspresyonlarının prognozla ilişkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kolorektal kanser, dünyadaki en büyük sağlık problemlerinden biridir. Tanı ve tedavideki gelişmelere rağmen kolorektal kanserler, kansere bağlı ölümlerin %10'nu oluşturmaktadır. Son dönemde çeşitli populasyonlarda yapılan çalışmalar ile MACC1, MET ve NM23-H1 genlerinin kolorektal kanser tümörlerinde nüks ve metastaz potansiyeli ile ilişkili oldukları belirlenmiştir. Çalışmada, Türk populasyonuna ait, aile hikayesi bulunmayan kolorektal kanser hastalarının tümör dokularında metastaz gelişiminde etkili olduğu bilinen MACC1, MET ve NM23-H1 genlerinin ekspresyon profilleri incelendi. Elde edilen veriler, web tabanlı Sabiosciences PCR-Data Analiz (RT² profiler PCR array data analysis version 3.5) programından yararlanılarak değerlendirildi. Değerlendirilen hasta grubunun tümör dokuları ile kontrol grubu karşılaştırıldığında, MACC1 ve MET genlerinin ekspresyon seviyelerinde anlamlı artış, NM23-H1 geninin ekspresyon seviyesinde ise anlamlı düşüş belirlendi (p<0.05). 5 yıllık takip süresi bilinen hastalar çalışmaya dahil edildi. Bu süre içerisinde nüks ve uzak metastaz gözlenen hastalara ait tümör dokularda, metastaz görülmeyen hastaların tümör dokularına göre, MACC1 ekspresyon seviyesi 6.07 kat, MET' in ekspresyon seviyesinin ise 2.70 kat arttığı, NM23-H1' in ekspresyonunun ise 6.21 kat düştüğü belirlendi. Üç genin de istatistiksel olarak anlamlı p değerlerine sahip olduğu gözlendi. Aynı zamanda sadece evre II tümörleri içerisinde uzak metastaz ya da nüks potansiyeline göre gruplandırılan hasta tümör dokularında MACC1, 5 yıl süre içerisinde metastaz geliştiren evre II hastalarında yüksek ekspresyon gösterdi. Mevcut bulgular, bu hastaların tedavi yaklaşımlarının düzenlenmesine katkı oluşturarak hastalara ait yaşam süresinin ve kalitesinin iyileştirilmesine imkan sağlayacaktır. Ayrıca elde edilen bulguların Türk populasyonuna ait bu hastalarda, kötü prognozun takibini sağlayabilecek biyobelirteçlerin belirlenmesi konusunda uluslararası ve ulusal literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Colorectal cancer (CRC) is one of the major health problems worldwide. Despite progress in diagnosis and treatment, CRC account for nearly 10% of global cancer-related mortality (1). Recent studies In different populations, Metastasis-associated in colon cancer-1 (MACC1) (6.7), the hepatocyte growth factor (HGF)/mesenchymal-epithelial transition factor (cMET) (6) and NME/NM23 nucleoside diphosphate kinase 1 (NM23-H1) are highlighted for their prognostic value in predicting recurrence and metastasis of CRC tumors (8,9). In this study, MACC1, MET and MACC1 gene's expression profiles which thought to have effects on colorectal cancer are investigated. Expression profiles of these genes were evaluated for non-familial and early-onset colorectal tumor and non-tumor tissues of Turkish patients. Data, gathered from study, evaluated by web based Sabiosciences PCR-Data Analyze (RT² profiler PCR array data analysis version 3.5). When sorting these genes based on the fold change in expression between the groups, MACC1 and MET were expressed at significantly higher levels in the tumor, whereas NM23-H1 was expressed at lower levels in the tumor samples compared to the normal mucosa samples. Depend on distant metastasis occurrence in 5 year follow-up period between cases who were stage I –III at the time of diagnosis. We found that MACC1 and MET expressions were 6.07 and 2.70 fold up-regulated and NM23-H1 was 6.21 fold down-regulated in cases who developed distance metastasis in 5 years. In comparison to stage II tumors depend on distant metastasis occurrence in 5 year, MACC1 expression was 3.07 fold induced in cases who developed distant metastasis (p = 0.004). These data will be beneficial to obtain information about aggressiveness of tumor and metastasis risk in early onset, non-familial colorectal cancer patients. In addition, these results will contribute similar therapy approaches in other colorectal cancer patients, thus, patient's survival rates and quality of their life may be improved. Moreover, our findings will be useful for the determination of biomarkers on the follow-up of poor prognosis in Turkish colorectal cancer patients that could contribute to the international and national literature.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4601
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
377065.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons