Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4586
Title: AB’nin göç politikası, EURODAC ve Türkiye’ye etkileri
Other Titles: EU migration policy, effects of EU on EURODAC and Turkey
Authors: Reçber, Kamuran
Tan, Rukiye
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı.
Keywords: Göç
Migration
AB
Türkiye
Göç politikası
EURODAC
EU
Turkey
Migration policy
Issue Date: 26-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Tan, R. (2019). AB’nin göç politikası, EURODAC ve Türkiye’ye etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Göç, insanlığın doğuşuyla birlikte ele alınabilir ve genel anlamda tanımlanırsa insanların bulundukları yerden başka bir yere geçici, kalıcı, gönüllü ya da zorunlu bir şekilde fiili olarak yer değiştirmesidir. 20. yüzyılda yaşanmış olan savaşlardan kaynaklı olarak büyük bir yıkıma uğrayan Avrupa ülkeleri, bu yıkımı bertaraf etmek ve yeniden toparlanabilmek adına göç almaya başlamışlardır. Ancak bu şekilde başlayan göç dalgası ardından aile birleşmeleri yoluyla daha da artmıştır. Bu süreçte Avrupa’ya alınmayan göçmenler yasadışı yollardan da Avrupa ülkelerine girmeye başlamıştır ve bu durum Avrupa için bir sorun teşkil etmiştir. Kurulduğu yıllardan itibaren sürekli bir gelişim süreci içerisinde olan Avrupa Birliği’nde göç olgusunun ayrı bir yeri vardır. Dünyanın birçok bölgesine göre ekonomik anlamdaki cazibesiyle genelde daha iyi yaşam standartları sağlayacağına dair umutlar, az gelişmiş bölgelerden bu kıtaya süregelen göçlere sebep olmuştur. Birliğin kurulmasının ardından yapılan göçler çoğu zaman üye devletlerin kontrolünden çıkarak yasadışı bir hal almış ve devletleri özellikle bu konuda ortak politikalar üretme yoluna götürmüştür. Göçün insanlık tarihinden itibaren var olduğunu, insan nesli devam ettikçe farklı formlarda var olmaya devam edeceğini göz önüne alırsak, Avrupa Birliği’nin de hem v uluslararası düzeyde hem de bölgesel düzeyde yeni göç hareketlerinden etkileneceğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Migration can be dealt with with the birth of mankind and, if defined in general terms, is the temporary displacement of people from place to place in a temporary, permanent, voluntary or compulsory manner. The European countries, which suffered a great destruction due to the wars in the 20th century, started to receive immigration in order to eliminate this destruction and recover. However, the immigration wave that started in this way increased further through family reunification. In this process, immigrants who were not admitted to Europe started to enter the European countries illegally and this posed a problem for Europe. In the European Union, which has been in the process of continuous development since its establishment, there is a different place for Migration. Hopes that it would generally provide better living standards with its economic appeal to many parts of the world have led to the continued migration from less developed regions to this continent. After the establishment of the Union, migrations have often taken an illegal place from the control of Member States and led States to produce common policies in particular on this issue. Considering that migration exists from the date of humanity and that it will continue to exist in different forms as the human race continues, it will not be wrong to say that the European Union will also be affected by new migration movements at both international and regional levels.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4586
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rukiye Tan.pdf2.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons