Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4584
Title: Bursa ili anaokullarındaki 4, 5, 6 yaş grubu çocukların müzik eğitimine yönelik ihtiyaçların tespiti ve değerlendirilmesi
Other Titles: The determination and evaluation of the needs of 4, 5, 6 age group kindergarten children in Bursa towards music education
Authors: Sağlam, Atilla
Eren, Bilgehan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Müzik eğitimi
Okulöncesi eğitim
Çocuk ve müzik
Music education
Pre school education
Child and music
Issue Date: 28-Aug-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eren, B. (2006). Bursa ili anaokullarındaki 4, 5, 6 yaş grubu çocukların müzik eğitimine yönelik ihtiyaçların tespiti ve değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmayla, okulöncesi eğitim kurumlarının müzik alanına yönelik öğretmeöğrenme ve ölçme-değerlendirme durumları ile görevli öğretmenlerin lisans döneminde aldıkları müzik eğitimin yeterliliğine ilişkin görüşleri ve müzik eğitimine yönelik önerileri alınmıştır. Araştırmanın problem cümlesi “Bursa İli Anaokullarındaki 4,5,6 Yaş Grubu Çocukların Müzik Eğitimine Yönelik İhtiyaçlar Nelerdir?” şeklinde belirlenmiş olup problem cümlesine bağlı olarak “Okul öncesi eğitim kurumlarının öğretme durumları, öğretmenlerin müzik alanına yönelik eğitim durumu ve mesleki donanımları ile her üç basamağa yönelik görüş ve öneriler” 3 alt problem olarak araştırma basamaklarını oluşturmuştur. Araştırmada, Bursa anaokullarında görev yapmakta olan 142 öğretmenden anket ve görüşme yoluyla elde edilen veriler çeşitli frekans tabloları, ilişki bulmaya yönelik korelasyon ve neden-sonuç etkileşimi gösteren regresyon uygulamalarıyla değerlendirilmiş, yorumlanmış ve sonuçlar çıkartılarak özgün öneriler yapılmıştır. Elde edilen bulgu, sonuç ve önerilere örnek olarak şunlar verilebilir: Lisans döneminde alınan müzik eğitiminin yeterliliğine ilişkin öğretmenlerin görüşleri %34,5’i beklenen düzeyde, %41,5’i beklenen düzeyin altında ve %24’ü beklenmeyen düzeydedir. Lisans döneminde izlenen müzik eğitiminde verilen teorik bilgilerin uygulanabilirliğini arttırmak için öğretmen adaylarına yeterli uygulama imkanı sunulmalıdır. “Öğretmenlerin müzik konusunda bilgi, beceri yeterliliği” değişkeni ile “Yürüttükleri müzik dersine ilişkin memnuniyet” değişkeni arasındaki ilişki katsayısı r=0,367**’dir. Buna göre α=0,01 alındığında değişkenler arasında pozitif yönde, güçlü ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Öğretmenlerin bu değişkenlerden biri hakkındaki görüşleri arttıkça diğer değişken hakkındaki görüşleri de artmaktadır. Öyleyse öğretmenlerin, müzik eğitimine yönelik memnuniyetinin arttırılması yönünde tedbirler alınmalıdır. “Müzik Çalışmalarına Ayrılan Süre”ye ilişkin olarak pozitif görüşlere sahip sınıf öğretmeni “müzik çalışmaları ve mekân durumu”na yönelik görüşlere de sahiptir.
This study aims to investigate the current teaching-learning and evaluationassessment situations of the pre-school education institutions regarding music and the views of the teachers on the adequacy of the music education they received during their undergraduate training and their suggestions regarding music education. The research question of the study is “What are the needs of 4,5,6 age group kindergarten children in Bursa regarding music education?” and related 3 sub-questions are determined as “The teaching situations of the pre-school education institutions, the education and professional state of the teachers regarding music and views and suggestions for each age group”. The study is based on the data gathered via questionnaires and interviews with 142 kindergarten teachers working in different institutions in Bursa, these data are evaluated as various frequency tables, correlation analysis for finding relationships and regression analysis for displaying cause-effect interaction and the findings are discussed, conclusions are drawn and unique suggestions are made. The following exemplifies the findings, results and suggestions: The views of the teachers regarding the adequacy of the music education they received during university education are 34,5% expected level, 41,5% below expected level and 24% not expected level. The teacher trainees should be provided with adequate practice opportunities in order to increase the applicability of the theoretical knowledge given during music education in university education. The correlation coefficient between “the satisfaction regarding the music class they teach” variable and “the knowledge, skill and adequacy of the teachers regarding music” variable is r=0,367**. When α is taken 0,01; there is a positive and significantly meaningful relation between the variables. As the views of the teachers regarding one of these variables increase, their views regarding the other also increase. Consequently, some precautions should be taken to increase the satisfaction of the teachers regarding music education. The teacher who has positive view regarding “the time assigned for music studies” also has views regarding “music studies and place status”
URI: http://hdl.handle.net/11452/4584
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204789.pdf6.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons