Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4579
Title: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki güzel sanatlar liselerinde okutulan piyano dersi öğretim programlarının karşılaştırılması
Other Titles: Comparison the cirruculums of the piano lessons lectured in Anatolia high schools for fine arts in Turkish Republic of North Cyprus and Turkey
Authors: Yüksel, Sedat
Acemoğlu, Yusuf
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretimi Bölümü.
Keywords: Eğitim ve öğretim
Müzik
Education and training
Music
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Acemoğlu, Y. (2006). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki güzel sanatlar liselerinde okutulan piyano dersi öğretim programlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, K.K.T.C ve T.C Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri'nde okutulan piyano dersi öğretim programları karşılaştırılarak incelenmiş ve değerlendirilmiştir.Bu inceleme ve değerlendirme altında: Her iki ülkenin eğitim sistemlerinin genel yapıları, temel ilkeleri, uyguladığı piyano öğretim programları incelenmiştir. Karşılaştırmalı bir araştırma olan bu çalışmada veri toplama aracı olarak kaynak tarama yöntemi kullanılmıştır. Kaynak tarama çalışmasında konu ile ilgili kitaplar, bilimsel yazılar, tezler ve resmi dokümanlar incelenmiş; internet ortamında yayınlanan verilerden de yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; K.K.T.C. ve T.C AGSL'de uygulanmakta olan piyano öğretim programlarının olumsuzluklar ve eksiklikler içerdiği saptanmıştır. Bu araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda;- T.C. AGS Liseleri ilköğretimin orta kısmından sonra öğrenci alıp, 4 yıllık lise eğitimi verirken K.K.T.C. AGS Lisesi ise, ilkokuldan sonra öğrenci alıp 3 yıl ortaokul, 3 yıllise eğitimi vermektedir. Bu sayede K.K.T.C.'de öğrenciler Türkiye'deki öğrencilerden 3 sene erken müziğe başlama şansına sahiplerdir.- K.K.T.C.'deki AGSL, T.C. M.E.B bünyesinde bulunan program hazırlama ve geliştirme komisyonunun, bütün AGS Liselerinde uygulanmak üzere hazırladığı AGSL piyano öğretim programını, lise kısmı için hiçbir değişiklik ve uyarlama sözkonusu olmadan kullanmaktadır.- Bu programın orta kısma yönelik bir karşılığı olmadığı için K.K.T.C.'de program geliştirme işi okul zümre öğretmenlerine bırakılmış, program geliştirme, ölçme-değerlendirme gibi alanların uzmanlarından yoksun olarak lise kısmına hazırlayıcı-tamamlayıcı genel bir program oluşturulamamıştır. Nitekim ortaya çıkan programın işlevini yeterince ortaya koymadığı saptanmıştır.- Her iki ülkenin de aynı öğretim programını kullanmasına rağmen, programların uygulamadaki görüntülerine bakıldığında K.K.T.C. AGSL'nin ortaokul seviyesinde piyano eğitimine başlamasından dolayı farklılıklar olduğu görülmektedir.Araştırmada elde edilen bu sonuçların ışığında belirlenen sorunların çözümüne yönelik öneriler oluşturulmuştur.
In this research, the cirruculums of the piano lessons lectured in Turkish Republic of North Cyprus and Turkey have been compared and evaluated. In this study, the general structure and the basic principles of both TRNC and Turkey's educational systems and their piano curriculums carried out have been studied.In this comparative research, the document reviews method has been applied to gatherdata. The books, scientific papers, theses and formal documents about the subject havebeen reviewed and also online documents have been used for this study. It may be concluded from this study that the piano lesson curriculum applied in Anatolion Art Schools in TRNC and Turkey has included some shortcomings. The conclusions drawn from the study can be summarized as follows:- While Anatolian Art Schools in Tukey have registered the students graduated fromsecondary schools and given them 4 year high school education, AAS in TRNC have registered the students graduated from primary schools and given them both 3 year secondary school education and 3 year high school education. Therefore, the students in TRNC have chance to get in music 3 year earlier than the students in Turkey.- AAS in TRNC have applied the high school piano curriculum prepared by thecurriculum preparation and development department of Turkish National Education Ministersy for the high school part of these schools without any change or adaptation.- Because there has not been a piano curriculum for secondary school part of AAS inTRNC , the curriculum preparation has been made by the group of the music teachers in schools. But it has not been formed a complementary and sufficient curriculum yetwhich has prepared the students for high school education because of the lack of curriculum development and measurement and evaluation experts. For this reason, thepiano curriculum for secondary school students of AAS ,prepared by teachers, hasbeen plain and nonfunctional.- Although both of these countries have applied the same piano curriculum, it has been observed that there are some differences between them in practice due to the factthat AAS in TRNC have started piano education at the level of secondary school. Considering the results taken from the research certain suggestions have been madefor the solution of the problems mentioned in this study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4579
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204787.pdf850.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons