Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4524
Title: Stresin bireysel performans üzerindeki etkileri ve bir uygulama
Other Titles: The effects of stress on individual performance and a research
Authors: Sabuncuoğlu, Zeyyat
Paşa, Muammer
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Ana Bilim Dalı.
Keywords: Stres
Stres yönetimi
Performans
Stress
Stres management
Performance
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Paşa, M. (2007). Stresin bireysel performans üzerindeki etkileri ve bir uygulama. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Tez üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde stresin tanımı yapılarak nedenleri ve sonuçları üzerinde durulmuştur. Ayrıca birinci bölümde stres yaratan bireysel, örgütsel ve fiziksel faktörlerin neler olduğu belirlenerek bu faktörlerin bireyi nasıl etkilediği saptanmaya çalışılmıştır. Birinci bölümün sonunda stresin bireysel ve davranışsal sonuçları incelenerek birey üzerinde yaratmış olduğu psikolojik ve fizyolojik etkilerin neler olduğu analiz edilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde stresin bireysel performans üzerindeki etkileri analiz edilmeye çalışılmıştır. Öncelikle performansın bir tanımı yapılmış ve performans değerleme sistemi açıklanmıştır. Performans değerleme sistemi açıklanırken bireysel performansı oluşturan unsurların neler olduğu belirlenmiş ve stresten kaynaklanan bireysel performans sorunlarının neler olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca bu bölümün sonunda stres kaynaklı düşük performansın nedenleri belirlenmeye çalışılmıştır. Son bölüm olan üçüncü bölümde ise Bursa ili geneli özel hastanelerde çalışan doktorlar üzerinde bir anket çalışması yapılarak bir uygulama gerçekleştirilmiştir.
This thesis consists of three parts.In the first part, stress is defined and the main concern become thecauses and results of the stress.Also, in the first part factors causing individual,organizational andphysical stress are defined and how these factors affect the individual is tried to find. At the end ofthe first part the individual and behavioral results of stress are tried to find and the physhological andpsychological effects of stress are analyzed. In the second part the effects of stress on individualperformance are analyzed. Firstly, performance is defined and performance evaluation system isexplained. While explaining the performance evaluation system the objectives creating the individualperformance are defined and the problems of performance due to stress are explained. Also at theend of this part the causes of performance problems derived from stres are evaluated. In the last andthird part of the thesis a research is conducted on the doctors working in the private hospitals in thecity of Bursa by giving them a questionarie.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4524
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204797.pdf1.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons