Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4506
Title: Endüstri 4.0 uygulamalarına ilişkin algılar: Otomotiv ve tekstil sektörü üzerinde bir araştırma
Other Titles: Perceptions of Industry 4.0 applications: A research on the automotive and textile sectors
Authors: Çiftçioğlu, Başak Aydem
Mutlu, Mecnun
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Endüstri 4.0
Industry 4.0
Dördüncü endüstri devrimi
Endüstri devrimleri
Endüstri 4.0’ın etkileri
Otomotiv ve tekstil sektörü
Fourth industrial revolutions
Industrial revolutions
Effetcs of Industry 4.0
Automotive and textile industry
Issue Date: 27-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Mutlu, M. (2019). Endüstri 4.0 uygulamalarına ilişkin algılar: Otomotiv ve tekstil sektörü üzerinde bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Otomotiv ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren örgütlerin Endüstri 4.0 uygulamalarına ilişkin algısını incelemek üzere çalışma yürütülmüştür. Söz konusu iki sektörde ayrıntılı olarak incelemeyi amaçlayan bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseninden yararlanılmıştır. Her endüstri devrimi ürün üretme şeklini değiştirmesiyle başlamıştır. İşletmeler az maliyet ile verimi yüksek olan ürünler, yüksek performanslı çalışanlar talep etme ve endüstri devrimleri bu süreçleri baştan aşağıya yeniden tasarlamaktadır. Dördüncü endüstri devrimi olarak nitelendirilen Endüstri 4.0 da bu süreçleri değiştirmesi tahmin edilmektedir. Değişmesi öngörülen bu süreçleri inceleyen çalışmada veriler 19 adet yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi ile toplanmış ve ilgili yöneticilerle görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz metodu kullanılmıştır. Ulaşılan bulgulara göre, gelecekte yer edinmek isteyen üretim işletmeleri Endüstri 4.0 çerçevesinde entegre edilmesi söz konusudur. Endüstri 4.0 üretim işletmesinde baştan aşağıya bir etki ederek, üretim alanından insan kaynağına, kadrolama, iş ilişkileri vd. olmak üzere çeşitli etkileri olacağı tespit edilmiştir.
The study was conducted to examine the perceptions of the organizations operating in the automotive and textile sectors regarding the applications of Industry 4.0.Phenomenology which is one of the qualitative research methods is utilized to examine these sectors in detail. Businesses demand high efficiency products and high performance employees at low cost. Industry revolutions redesign these processes from top to bottom. Industry 4.0, also known as the fourth industrial revolution, is expected to change these processes. In this study, a semi structured interview form consisting of 19 questions was used and analyzed with descriptive analysis method. According to the findings, it is possible to integrate the production enterprises that want to take a place in the future within the framework of Industry 4.0. It has been determined to have various effects of Industry 4.0 in the production enterprises from production to human resource, staffing, business relations etc.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4506
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mecnun Mutlu Tez pdf.pdf1.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons