Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4501
Title: 2005 yılı ilköğretim 5. sınıf matematik programının değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of 2005 mathematics curriculum for 5th grade in primary school
Authors: Altun, Murat
Soycan, Selma Bolat
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Bölümü Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
Keywords: Yapılandırmacı öğrenme
Program değerlendirme
Program geliştirme
Matematik programı
Consructivist learning
Curriculum evaluations
Curiculum development
Mathematics curriculum
Issue Date: 2-Nov-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Soycan, S. B. (2006). 2005 yılı ilköğretim 5. sınıf matematik programının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma 2005-2006 yılında ülke genelinde uygulamaya başlanan ve yapılandırmacı yaklaşımı temel alan İlköğretim 5.sınıf Matematik Programı’nın yapılandırmacı yaklaşıma göre derslerde uygun olarak işlenip işlenmediğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Literatür araştırmasında uzman görüşleri de alınarak araştırmanın amacına uygun anketler geliştirilmiş ve Bursa İli Karacabey ve Yıldırım İlçelerinde 601 İlköğretim 5.sınıf öğrencisine ve 51 5.sınıf öğretmenine anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma ve varians analizi teknikleri çözümlenmiştir. Analizler bilgisayarda SPSS istatistik programında yapılmış, anlamlılık testlerinde α :0,05 düzeyi esas alınmıştır. Öğretmenler programı X :3,80, öğrenciler ise X :3,85 ortalama ile programı yeterli kabul edilebilecek bir düzeyde değerlendirmişlerdir. Öğretmen ve öğrencilerin genel olarak programa bakış açılarında farklılık olmadığı görülmüştür. Öğretmenlerin kıdem ve mezun oldukları okul açısından program türüne göre program değerlendirmesine bakılmış ve anlamlı fark göstermedikleri görülmüştür.
This study done for finding out weather the Elementary school 5th grade Mathematic Program, which is implemented nation-wide in 2005-2006 and based on the constructive approach, follows lessons according to the constructive approach. Survey method was used in this study. The research of literature was done by researcher and then the questionnarie was changed with the specialist views. The questionnarie was administerde to 601 students of the fifth grade and 51 teachers in Karacabey and Yıldırım in Bursa. Data collected were analysed with frequency, percentage, aricmetic mean, standard deviation and variance table. Questionnaries were evaluated with SPSS. The aricmetic mean of the teacher’s questionnaries was X :3,80 and the aricmetic mean of the student’s questionnarie was X :3,85. İn general the perceptions between teachers and student were same. İt is possible to see the opinions of the teachers are not such different due to their educational status and seniority.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4501
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204788.pdf727.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons