Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4486
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAytaç, Mustafa-
dc.contributor.authorCangül, Oya-
dc.date.accessioned2019-12-27T06:58:26Z-
dc.date.available2019-12-27T06:58:26Z-
dc.date.issued2006-11-02-
dc.identifier.citationCangül, O. (2006). Diskriminant analizi ve bir uygulama denemesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4486-
dc.description.abstractSon yıllarda yapılan bilimsel araştırmalarda incelenen olayların analizinde,kısıtlayıcı varsayımlar altında geçerli olan tek değişkenli analizlerin yeterli olmadığıgörülmektedir. Tek değişkenli analizlerle ilgili en önemli kısıt, olaydaki birçok faktöründeneysel olarak kontrol altında tutulması ve her defasında tek bir faktörün etkisininincelenmesidir. Tek değişkenli istatistiklerin kısıtlılığı nedeniyle çok değişkenli istatistikselanalizler, araştırmacılar tarafından tercih edilmeye başlanmıştır.Bu çalışmada, çok değişkenli analiz yöntemlerinden biri olan ve gözlemleri enaz hata ile ait oldukları gruplara ayırmak için yapılan işlemlerin tümü olarak tanımlanandiskriminant analizinin teorik altyapısı ve finans alanındaki bir uygulaması verilmiştir.Birinci bölümde, çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemlerinin tercihsebepleri, amaçları, tanımları üzerinde durulduktan sonra Diskriminant Analizinin enönemli varsayımlarından biri olan normal dağılım ile ilgili bilgi verilmiş ve DiskriminantAnalizinin diğer analizlerle karşılaştırılması yapılmıştır.İkinci bölümde, Diskriminant Analizinin kullanımı, varsayımları, matematikselişlemlerle teorik yapısı, fonksiyonunun elde edilişi ve anlamı ve son olarak tekniklerigösterilmiştir.Üçüncü bölümde, finansal performanslarına göre 1999, 2000, 2001 yıllarında,mali açıdan başarısız ve mali açıdan başarılı bankaları ayırmak için bir DiskriminantAnalizi uygulaması yapılmıştır. Bu çalışmada, risk ölçütlerine göre performansdeğerlendirilmesi yapıldığından, bankacılıkta risk unsurları üzerinde durulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractIt can easily be seen that existing one variable analysis under some restictiveconditions used in scientific research are not enough. The most important restrictionregarding one variable analysis is that all but one variables are kept under controlexperimentally and the effect of only one variable each time is considered. Because ofthis ineffectiveness of one variable analysis, researchers started to prefer multi variablestatistical analysis.In this study theoretical background of Discriminant Analysis which isconsidered as one of the multi variable statistical analysis methods defined as the totalof procedures made to classify data to the group it belongs with the minimum number oferrors is established and a financial application is given.In the first chapter, the reasons for the multi variable statistical analysismethods to be used, their aims, definitions are recalled and after all that, someinformation on normal distribution which is one of the most important assumptions ofDiscriminant Analysis is given. Also Discriminant Analysis is compared with otheranalysis.In the second chapter, the usage, theoretical background, assumptions, themeaning, the methods and the function of Discriminant Analysis are discussed.In the third chapter, a financial application of Discriminant Analysis todiscriminate between financially succesful and unseccesful banks in the years 1999,2000 and 2001 according to their financial performances is studied. In this study, therisk factors have been focused on as the performans is assessed according to riskcriteria.en_US
dc.format.extentX, 120 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDiskriminant analizitr_TR
dc.subjectTMSFtr_TR
dc.subjectBankacılıkta risktr_TR
dc.subjectTürk bankalarıtr_TR
dc.subjectDiscriminant analysisen_US
dc.subjectRisk at bankingen_US
dc.subjectTurkish banksen_US
dc.titleDiskriminant analizi ve bir uygulama denemesitr_TR
dc.title.alternativeDiscriminant analysis and an application trialen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/İstatistik Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204790.pdf1.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons