Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/4480
Başlık: Dokunmakta olan kumaşlarda kıvrım gerginlik ilişkisinin araştırılması
Diğer Başlıklar: Investigation of crimp yarn tension relation in weaving fabrics
Yazarlar: Eren, Recep
Özkan, Gülcan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Çözgü ipliği
Atkı ipliği
Kıvrım
Dokuma makinesi
Çözgü gerginliği
Çözgü salma mekanizması
Çözgü besleme miktarı
Warp yarn
Weft yarn
Crimp
Weaving machinery
Warp tension
Let-off mechanism
Warp feed
Yayın Tarihi: 22-Eyl-2005
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özkan, G. (2005). Dokunmakta olan kumaşlarda kıvrım gerginlik ilişkisinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, farklı dokuma koşulları için dokuma kumaşlarda kıvrım ile gerginlik arasındaki ilişki hem tezgah üzerindeki kumaşta hem de ham kumaşta araştırılmıştır. Birinci bölümde çalışmanın amacı sunulurken, ikinci bölümde bu konuyu ele alan teorik ve deneysel çalışmalar incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise, deneysel çalışmanın yapılacağı dokuma makinesi ve ölçme düzeneği tanıtılmıştır. Deneysel çalışma sonuçlarının sunulduğu ve değerlendirildiği dördüncü bölümde, deneysel çalışmalar iki grup altında incelenmiştir. Birinci grup deneysel çalışmalarda, çözgü gerginliği ile çözgü levendinden beslenen çözgü ipliği miktarı arasındaki ilişkilerin yanında, çözgü gerginliği ile ham kumaştaki çözgü ve atkı kıvrımları arsındaki ilişkiler sunulmuştur. İkinci grup deneysel çalışmalarda ise, bir yandan tezgah üzerinde tezgah eni boyunca çözgü gerginliğindeki değişim farklı dokuma koşullarında araştırılırken, diğer yandan da bu gerginlik değişiminin hem tezgah üzerindeki kumaşta hem de ham kumaşta kıvrım oluşumuna etkileri sunulmuştur. Dördüncü bölümde Başer(1982)’e ait yaklaşık ve kesin teorilerin çözümü bilgisayar ortamında yapılarak, bu teorilerden elde edilen çözgü gerginliği-kıvrım ilişkileri deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Son olarak beşinci bölümde, genel bir tartışma ve bundan sonra yapılacak çalışmalar için öneriler sunulmuştur.
In this thesis, crimp- yarn tension relation is investigated for both loomstate and fabric on the loom under different weaving conditions. In the first chapter, aim of the work is presented and in the second chapter, previous theoretical and experimental studies are presented. Weaving machine used in the experiments and measurement system are explained in the third chapter. Experimental work is presented in two groups in the fourth chapter. In the first group experimental studies, relationship between warp tension and warp and weft crimps are presented in the addition to relationship between warp tension and warp yarn feed from warp beam. In the second group experimental studies, widthwise warp tension distribution and its effect on crimp formation under different weaving conditions are presented. Also, in the fourth chapter, warp tension-crimp relation is obtained from Başer’s (1982) theories ( large deformation and approximate linear theories ) and compared with experimental results. Finally in the fifth chapter, a general discussion and suggestions for future work are presented.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4480
Koleksiyonlarda Görünür:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
198624.pdf4.98 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons