Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4478
Title: İnsan kaynakları yönetiminde Y kuşağı çalışanlara ilişkin uygulamaların analizi: Bir saha çalışması
Other Titles: The analysis of practices in human resources management regarding employees of generation Y: A field study
Authors: Çiftçioğlu, Başak Aydem
Katırcıoğlu, Seda
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Y kuşağı
Generation Y
İnsan kaynakları uygulamaları
Türk bankacılık sektörü
Nitel araştırma
Human resources practices
Turkish banking sector
Qualitative research
Issue Date: 31-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Katırcıoğlu, S. (2019). İnsan kaynakları yönetiminde Y kuşağı çalışanlara ilişkin uygulamaların analizi: Bir saha çalışması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İnsan kaynakları yönetiminde Y kuşağının kurumda kalıcılığını sağlayan uygulamaları ve bu uygulamaların etkilerini detaylı olarak incelemeyi amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma yöntemi olan örnek olay deseni kullanılmıştır. Teknolojinin yoğun kullanıldığı bir sektör olması ve Y kuşağının teknolojik bilgi ve becerilerinin öne çıkması sebebiyle araştırma Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunan üç banka ile gerçekleştirilmiştir. 21 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile bankaların İK yöneticileri ve/veya şube yöneticileri ile görüşülmüştür. Araştırmadan verilerinin analizinde betimsel analiz ve içerik analizinden faydalanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, yaratıcı fikirleri, teknolojik bilgi becerileri, değişime ve gelişime açık özelliklerinden dolayı kurumlar Y kuşağına önem vermektedir. Kurumlar, bu kuşağın önceki kuşaklara göre daha farklı değer ve davranışlara sahip olmaları ve hızlı iş değiştirebilme ihtimalleri gibi sebeplerle insan kaynakları uygulamalarında yeni stratejiler benimsemektedir. Uygulanan İK stratejileri, bu kuşağın elde tutulabilmesini olumlu olarak etkilemektedir.
This study aims to examine in detail the practices affecting the retention of Generation Y in human resources management and the impact of these practices. A case study which is qualitative research method was used. Since it is a sector where technology is used intensively and technological knowledge and skills of Generation Y are important in this sector, the research was conducted with three banks operating in the Turkish banking sector. Interviews were made with HR managers and / or branch managers of banks using semi-structured interview form consisting of 21 questions. Descriptive analysis and content analysis were used in the analysis of this study. According to the findings, institutions attach importance to the generation Y because of their creative ideas, technological knowledge and skills, and features open to change and development. Institutions are adopting new strategies in human resources practices due to the fact that this generation has different values and behaviors than previous generations and the possibility of rapid job change. HR strategies positively affect the retention of this generation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4478
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Seda Katırcıoğlu.pdf1.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons