Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4476
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBaşal, Handan Asude-
dc.contributor.authorBağçeli, Pınar-
dc.date.accessioned2019-12-27T06:41:11Z-
dc.date.available2019-12-27T06:41:11Z-
dc.date.issued2008-07-08-
dc.identifier.citationBağçeli, P. (2008). Köyde ve kentte yaşayan 7-8 yaş arası çocukların cinsiyet kalıp yargıları ve cinsiyetlerine bağlı oynadıkları oyun ve oyuncaklar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4476-
dc.description.abstractBu araştırma; yedi-sekiz yas çocukların cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıp yargıların gelişmesinde köyde veya kentte yasama, cinsiyetin etkisi ve annenin eğitim düzeyi ile kadın ve erkeklere ait kalıp yargıların tanınması bakımından kız ve erkek çocuklar arasındaki farkı araştırma ve köyde ve kentte yasayan kız ve erkek çocukların oyun ve oyuncak tercihlerini saptamak amacıyla düzenlemiştir. Araştırmada, çocukların cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıp yargılarını ölçmek amacıyla “Cinsiyet Kalıp yargı Ölçeği ( Sex Stereotype Measure II )” ile çocukların “oyun ve oyuncak tercihlerini” belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan bir anket formu ile annelerin çocuklarının oyun ve oyuncak tercihleriyle ilgili düşüncelerini öğrenmek amacıyla yine araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Bursa ili köy ve kent ilköğretim okullarının birinci ve ikinci sınıflarına devam eden yedi-sekiz yas çocuklarından toplam 200 çocuk oluşturmuştur. Cinsiyet Kalıp yargı Ölçegi’nden elde edilen verileri değerlendirmek amacıyla, Varyans Analizi kullanılmış ve gruplardan anlamlı olanların bulunması için Tukeys- HSD testi uygulanmıştır. Ayrıca köyde ve kentte yasayan çocukların oyun ve oyuncak tercihlerinin ne olduğu belirlemek için frekans ve yüzdeler tablolar halinde gösterilmiş, köy-kent ile kız ve erkek çocuklar arasındaki farklılık Kay-Kare testiyle test edilmiş ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıp yargıların, kentte yasayan çocuklarda daha yüksek olduğu, erkek kalıp yargıların, kız ve erkek çocuklar tarafından daha fazla tanındığı saptanmıştır. Ayrıca, çocuklardaki cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıp yargıların, annenin eğitim düzeyinin yükselmesi ile birlikte artış gösterdiği de belirlenmiştir. Köyde yasayan çocukların genellikle dışarıda oynan oyunları tercih ettiği, kentte yasayan çocukların ise evde rahatlıkla oynanabilen oyunları tercih etmekte olduğu belirlenmiştir. Çocukların cinsiyetlerinin ve içinde yasadıkları çevrenin, tercih ettikleri oyuncakları etkilediği görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of the study was to determine games and toy preferences of children who live in villages and compare them to children who live in cities. To investigate the differences between girls and boys, how they identify with stereotypical male and female roles and what influence a mother’s educational level may have on them. The influence of gender and how sex stereotypes develop in children of 7-8 years old depending on whether they live in a city or a village. In this study, ‘Sex Role Stereotypes Measure II’ was used to determine sex stereotypes of children. Also some survey forms were prepared by the researchers to determine toys and game preferences of children, and to determine what influence a mother has on the toys and game preferences of their children. The statistical data of ‘Sex Role Stereotype Measure II’ was processed by methods of Analysis of Variance. Tukeys-HSD was also used to find which group was the more significant. So that it could be easily determined which toys and games children preferred the percentages and frequencies were indicated with tables. The data gathered from villages and cities, female and male’s differences were analyzed with K-Square and the statistics were discussed. The data indicated that children from cities were more sex-stereotypical than children from villages. It was determined that the male students were found to be more sexstereotypical. In addition to this, it was determined that sex role stereotypes of the children increased if there was more of a mother’s educational level or influence. vi Children from village preferred to play outside, where as children from a city preferred to play games that could play in the home. The children’s gender and community and environment also affected their toy preferences.en_US
dc.format.extentXIV, 157 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectİçinde yaşanılan çevretr_TR
dc.subjectOyuncaktr_TR
dc.subjectKöytr_TR
dc.subjectKenttr_TR
dc.subjectCinsiyet özelliklerine ilişkin kalıp yargılartr_TR
dc.subjectOyuntr_TR
dc.subjectEnvironmenten_US
dc.subjectVillageen_US
dc.subjectCityen_US
dc.subjectSex role stereo typeen_US
dc.subjectPlay and toyen_US
dc.titleKöyde ve kentte yaşayan 7-8 yaş arası çocukların cinsiyet kalıp yargıları ve cinsiyetlerine bağlı oynadıkları oyun ve oyuncaklartr_TR
dc.title.alternativeGames and toys played by children of between 7 and 8 according to sex stereotypes and whether they live in a city or villageen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
231166.pdf65.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons