Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4474
Title: Öğrenilmiş güçlülük ile iş-yaşam dengesi arasındaki ilişki: Otomotiv sektöründe bir araştırma
Other Titles: The relationship between learned resourcefulness and work life balance: A research in automotive sector
Authors: Bağdoğan, Selver Yıldız
Yalçınkaya, Esra
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Bilim Dalı.
Keywords: Öğrenilmiş güçlülük
Learned resourcefulness
İş yaşam dengesi
Work life balance
Issue Date: 13-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yalçınkaya, E. (2019). Öğrenilmiş güçlülük ile iş-yaşam dengesi arasındaki ilişki: Otomotiv sektöründe bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada öğrenilmiş güçlülük düzeyi ile iş yaşam dengesi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Bursa’da faaliyet gösteren bir otomotiv yan sanayi fabrikasında görev yapan çalışanlar oluşturmaktadır. Bu kapsamda mavi yakalı ve beyaz yakalı olarak görev yapan 160 çalışandan veri toplanmıştır. Bu çalışmada, Ayşe Siva (1991) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Rosenbaum Öğrenilmiş Güçlülük ölçeği ile Çiğdem Apaydın (2011) tarafından geliştirilen İş Yaşam Dengesi ölçeği kullanılmıştır. Veriler anket aracılığıyla elden toplanmış ve SPSS 14.0 for Windows programı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, öğrenilmiş güçlülük ile iş yaşam dengesi ve alt boyutları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.
The purpose of this study is to investigate the relationship between the learned resourcefulness and work life balance. The research’s sample is consisted of the employee of the factory as an automotive supply industry in Bursa. In this context, data were collected from 160 employees working as a blue-collar and white-collar. In this study, Rosenbaum Learned Resourcefulness Scale adapted to Turkish by Ayşe Siva and Work Life Balance Scale developed by Çiğdem Apaydın were used. The datas are recevied by quastionnaires and analyzed by SPSS 14.0 for Windows programme. As a result of the study; it is apperead that there is a positive and significant relationship between learned resourcefulness and work life balance and work life balance’s subscale.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4474
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10297803.pdf1.98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons