Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4459
Title: Çalışma yaşamında yoga: İş tatmini ve stres yönetiminde etkileri üzerine bir araştırma
Other Titles: Yoga in working life: A research about its effects on job satisfaction and stress management
Authors: Aytaç, Serpil
Duyan, Emin Cihan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Yoga
Stres
Stres yönetimi
İş tatmini
Yaşam tatmini
Stress
Stress management
Job satisfaction
Life satisfaction
Issue Date: 27-Aug-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Duyan, E. C. (2008). Çalışma yaşamında yoga: İş tatmini ve stres yönetiminde etkileri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada yoganın stres, iş tatmini ve yaşam tatmini gibi iş hayatını etkileyen önemli unsurların üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Farklı meslek gruplarından araştırma için gönüllü olan katılımcılar arasından homojen olarak otuzar kişilik deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Deney grubu aynı zamanda sertifikalı yoga eğitmeni olan araştırmacının yönettiği 12 haftalık yoga derslerine katılmış, kontrol grubu ise bu süre içinde çalışmaya etki edecek hiçbir aktivitede bulunmamıştır. Çalışmaların başında ve sonunda katılımcıların algılanan stres, iş tatmini ve yaşam tatmini seviyeleri ölçekler yardımıyla tespit edilmiştir. Aynı zamanda derslerin sonunda deney grubu katılımcılarıyla görüşmeler düzenlenmiş ve görüşleri açık uçlu sorular yardımıyla alınmıştır. Analiz edilen veriler ve görüşmeler doğrultusunda deney grubu katılımcılarının stres seviyeleri anlamlı bir şekilde düşerken, iş tatmini ve yaşam tatmini seviyeleri de aynı şekilde yükselmiştir. Kontrol grubunda ise hiçbir anlamlı değişikliğe rastlanmamıştır. Bu sonuçlarla yoganın çalışma yaşamında kişilere ve örgütlere pozitif katkılarda bulunmasının yanında gündelik yaşamlarında da olumlu etkiler yaratabileceği söylenebilir.
This study aims to investigate the effects of yoga on the important aspects of occupational life; which are here stress, job satisfaction and life satisfaction. An experiment and a control group have been composed homogeneously, each consisting of thirty applicants from different professions. The experiment group participated in to 12 weeks lasting Yoga classes which have been led by the researcher who is also a certified Yoga instructor. Meanwhile the control group did not attend any activity which might effect the study. The perceived stress, job satisfaction and life satisfaction levels of the participants have been measured before and after the research with the help of scales. The experiment group also attended interview sessions after the classes and stated their opinions by answering some open ended questions. The analysis and interviews clarified that stress, job satisfaction and life satisfaction levels of the experiment group improved significantly while no significant improvements were found in all levels with the control group. As a result yoga appears to provide a positive effect on the employees and the organizations at work and also can be helpful during their daily routines.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4459
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
231195.pdf1.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons