Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4444
Title: Effects of timed reading on EFL learners' reading speed and comprehension level
Other Titles: Süreli okumanın, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenlerin okuma hızına ve okuduğunu anlama düzeyine etkileri
Authors: Genç, Zübeyde Sinem
Armağan, Kıymet Selin
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Reading comprehension
Reading fluency
Reading in a foreign language
Reading in the mother tongue
Reading speed
Timed reading
Akıcı okuma
Ana dilde okuma
Okuduğunu anlama
Okuma hızı
Süreli okuma
Yabancı dilde okuma
Issue Date: 22-May-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Armağan, K. S. (2017). Effects of timed reading on EFL learners' reading speed and comprehension level. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Reading has always been one of the most substantial topics in learning and teaching languages, as it is crucial to improve reading to become proficient in a language. A great number of studies have been carried out to clarify subskills and processes that are involved in reading process; several theories about improving reading skills have been put forward. Reading fluency has been discussed in detail and claimed to be crucial to become proficient readers. The highlight on reading fluency in native language (L1) has born questions about reading in a foreign language (FL). However, despite abundance of studies related to L1 reading, there is an obvious scarcity of studies on FL reading fluency mostly because of the complexity of reading process itself. The purpose of this study is to investigate the efficacy of timed reading practices on reading speed and reading comprehension levels of Turkish learners of English as a foreign language. 74 students participated in the study. However, 10 participants were detected as outliers via preliminary analysis, so they were left out from the analyses. The participants were divided into two groups as experimental and control groups. The experimental group received timed reading intervention for five weeks. A pre-test was applied a week before the learners started timed reading intervention and a post-test was applied one week after timed reading intervention period. The results revealed that timed reading intervention benefitted learners in terms of reading speed and reading comprehension significantly. Several implications for teaching reading in a foreign language were deduced depending on the findings of the research and the literature.
Dilde belirli bir yeterlilik düzeyine ulaşabilmek için geliştirilmesi zorunlu olan okuma becerisi, dil öğrenimi ve öğretimi alanında her zaman en önemli konulardan biri olmuştur. Okuma sürecine dahil olan alt becerileri ve süreçleri belirlemek için pek çok çalışma yapılmış ve okuma becerilerini geliştirmeye yönelik birtakım kuramlar öne sürülmüştür. Akıcı okuma detaylı bir şekilde tartışılmış ve iyi okuyucu olabilmek için akıcı okumanın çok önemli olduğuna kanaat getirilmiştir. Ana dilde akıcı okumaya yapılan vurgu, yabancı dilde okuma konusunda sorular doğurmuştur. Ancak ana dilde okuma üzerine pek çok çalışma yapılmış olmasına rağmen yabancı dilde akıcı okuma üzerine çalışmalar oldukça azdır. Bunun en büyük sebebi okumanın karmaşık bir süreç olmasıdır. Bu çalışmanın amacı, süreli okuma etkinliklerinin İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencilerin okuma hızı ve okuduğunu anlama düzeylerine etkisini araştırmaktır. 74 öğrenci çalışmada yer almıştır ancak yapılan ön analizlerde 10 katılımcının değerleri analize aykırı bulunduğu için analizlerden çıkartılmıştır. Katılımcılar deney ve kontrol grubu olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. Deney grubu 5 hafta boyunca süreli okuma etkinliği yapmıştır. Ön test, süreli okuma etkinliğine başlamadan önceki hafta, son test ise süreli okuma etkinlikleri bittikten sonraki hafta uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda süreli okuma etkinliklerinin öğrencilerin okuma hızı ve okuduğunu anlama düzeylerini önemli ölçüde arttırdığı ortaya çıkmıştır. Çalışmanın sonuçları ve alan yazın göz önünde bulundurularak yabancı dilde okuma öğretimiyle ilişkili birtakım varsayımlarda bulunulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4444
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487354.pdf6.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons