Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4443
Title: Dönel takımlar kullanılarak yapılan dış çap tornalama işlemlerinin sonlu elemanlar analizi
Other Titles: Finite element analysis of turning operations with rotary tools
Authors: Çakır, M. Cemal
Varlık, Tamer
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Dönel torna takımları
Talaş kaldırma
Sonlu elemanlar yöntemi
Rotary turning tools
Machining
Finite element method
Issue Date: 14-Jul-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Varlık, T. (2017). Dönel takımlar kullanılarak yapılan dış çap tornalama işlemlerinin sonlu elemanlar analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Yapılan çalışmada, kendiliğinden hareketli ve güdümlü dönel takımlarla ve üçgen uçlu sabit takım ile tornalama işleminin sonlu elemanlar analizi yapılmış ve sonuçlar irdelenerek her üç takım alternatifi birbiri ile karşılaştırılmıştır. Silindirik bir iş parçasının, proses çıktıları anlamında yeterli bilgi verecek kadar küçük bir kısmı modellenmiş ve farklı takımlar ile aynı tornalama prosesi parametreleri altında analiz edilmiştir. Sonlu elemanlar analizi DEFORM-3D paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Aynı sınır şartları ve işleme koşulları altında her üç takım ile de yapılan analizler sonucunda takım sıcaklıkları, takım aşınmaları, talaş oluşumu ve talaş profili gibi çıktılar detaylı olarak irdelenmiştir. Sonuç kısmında ise bu bulgular her üç takım tipi için de hem birbirleri ile hem de literatürde bulunan bazı deneysel çalışmalarla karşılaştırmalı biçimde değerlendirilmiştir.
In this master of science thesis, finite element analysis of a turning process with driven and self-propelled rotary tools and a stable triangular turning tool has been done and results are investigated in details additionally these three tool alternatives have been compared. An analysis domain from a cylindrical work piece has been modeled and finite element analysis has been performed under same process parameters with three type of turning tools. In this work DEFORM-3D software has been used as finite element analysis tool. Tool temperatures, tool wear, chip formation and chip profile results have been investigated in details. In results and conclusion section all results which have been obtained from all three analysis, have been compared with each other and comparatively evaluated with some experimental works from literature.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4443
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497190.pdf2.98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons